is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met twee bijlagen en resolutie vuu de Stat. Gen. dd. -24 Aug. 1702, over het gebruik van 's Lands militie, bij de gewelddadige verandering van dezer stads magistraat. De leden der ontzette regeering waren teruggekomen vergezeld van vier coruetten ruiterij, terwijl tevens de stad bezet werd door 5 regimenten infanterie en 3 cornetten ruiterij, op patent der Staten van Gelderland, die op weg waren naar het leger in Brabant. Bezwaren ingebracht tegen de handelingen van den magistraat.

Korte deductie van de redenen waarom de regenten, gemeensluyden ende borgeren der stadt Nymegen bevoegt zijn hare klachten aan de respective heeren Staten van de Vereenighde Nederlanden, als bondgenoten te doen, ende de voornoemde heeren Staten geobligeert de selve, als een lidt van de Unie, te hooren ende te helpen tegens' de ongehoorde ende feytelijcke proceduyren door de stercke handt van 's Landts militie de selve stadt ende borgerye na voorgaande toestemminge van de heeren Staten Generael, ende op ordre van de twee quartieren, Zutphen ende Velouwe, met eenige leden van het quartier van Nymegen, tot verderf van de voorsz. stadt ende omkeeringe van der selver vryheden en voorrechten, aangedaan en geexecuteert. z. j. 4°. 8 blz. Missive aan een regent ende patriot van ons vaderland, (dd. Amst. 29 Sept. 1702) 8 blz.

Met eigenhandige onderteekening van Frans Romswinckel.

Korte naricht voor den waarden leezer 4°. 8 blz.

Publicatie der raden van Gelderland, dd. 11 Sept. 1702. Protest van de gemeensluyden en gildens der stad Nymegen, met notarieele legalisatie van 4 Oct. 1702.

Sententien bij den hove des furstendoms Gelre en graefschaps Zutphen en d'adjuncte leden uyt de landschap, gewesen tegens FrangoisRomswinkel, Henrik Singen nk en Reinier Verschoor, Willem Vonck, Adriaan van Heei?, Jan Ingenool en Frans van der Linden, Jan van Londen en Jan Taay. 5 Dec. 1702. Arnh. 1702, 4°. 28 blz.

Copia. Missive van de heeren van 't Hoff en adjuncte leden van de landschap, aan de Ed. Moog. heeren Staten van

4