is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onderling verbant en associatie van de regenten, gemeensluyden, gildens, ampten, borgers en ingesetenen der vrye-ryx-stadt Nymegen, gemaeckt en onderteyckent in Decemb. 1702 en vervolgens. Nym. 1704, 4". 22 blz.

Hoog Mogende Heeren. Wij hebben de vryheyt genomen den H. Hoogh Mog. iterative te repraesenteren, enz. Brief d.d. 8 Jan. 1704 van „de Staten van de Graefschap Zutphen, ridderschap van de Veluwen ende eenige van de oudste leden der ridderschap van Nymegen" aan de Staten Generaal, tegen de nieuwe regenten van Nijmegen, z. j. of pl. 4 blz. fol.

Copia. Hoog Mogende Heeren. Het is U Ho: Mo: volkomentljjck bewust, enz. Brief van 25 Jan. 1704 van de gecommitteerden der steden Nijmegen, Tiel en Bommel aan de Staten Generaal, z. j. of pl. 4". 8 blz.

Extract uyt het register der resolutiën van de Ho: Mo: Heeren Staten Generaal der Ver. Nederlanden, 29 Jan. 1704. (Inhoudende missive van de steden van het Quartier van Nijmegen en de Veluwe, alsmede resolutie van 2 Febr. 1704.)

Memorie van eenige voorname poincten die ontrent de proceduyren van de twee Quartieren ende eenige leden uyt het Quartier van Nymegen en (lees in) de provincie Gelderland tegen de stad Nymegen te considereren staan (1704)) z. j. of pl. 4". 4 blz.

Vrywilligh reglement voor de Gemeensluyden deser stadt Nymegen. Door de selve beraemt den 30 Marty anno 1704. z. j. of pl. 4°. 8 blz.

Hetzelfde, dd. Nymegen 1720. 4". 12 blz.

Copia. Hoogh Mogende Heeren. Wy hebben U Hoogh Mogende missive van den 22 Marty lest-leden enz. Request van den magistraat van Nijmegen, dd. 12 April 1704 „om de klagende en bedanckte leden deser stadt... aftewiesen, en tot het wedersyts aenbeloofde geaccordeerde compromis te renvoyeren, ten eynde het selve hoe eer so beter syn voortgangh ende executie magh gewinnen." Met bijlagen 62 blz. z. j. of pl.

Copia. Wel Edele Groot Agtbare Heeren, enz. Brief van bor-