is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Redenen van de absentie van Jacobus Nagel, door de heeren

borgemeesteren enz. als boven. 4°. 16 blz.

Publicatie. 1 Maart 1706, tegen Johan van Weideren, ambtman van Nederbetuwe. De Lamberty Mem. p. serv. a 1'hist. du XVIII siècle. T. XIV, p. 209.

In de kwartiersvergadering had van Weideren de Nijmeegsche magistraat een bende schelmen genoemd; de raad beantwoordde dit met bovenst, publicatie, waarin v. W. als de grootste schelm van de wereld beschreven wordt. Deze fraaie publicatie, werd bij bekendmaking van 22 Maart daaraanvolgend ingetrokken. Geen van beiden is in het Publicatieboek opgenomen. Zie raadsverslagen 24, 25, 27 Febr. 18 Maart 1706. De beleedigende woorden komen in de daar gegeven lezing der publicatie niet voor.

Missive van de stadt Nymegen aen de heeren Staten van de respective Vereenighde Provintien, haer seer gehonoreerde bontgenoten, continerende een kort en waeragtigh berigt van 't geene van dagh tot dagh by deselve stadt is geadviseert, gedaen en geresolveert over en ter sake van de verschillen en oneenigheden binnen Wageningen in October deses jaars 1707, ontstaen en geresen; mitsgaders van de beswaren, die haer ter dier occasie door het grootste gedeelte van de Landtschap op een onminnelycke en despotique wyse syn aengedaen geworden, direct contrarie de fondamenteele wetten en gronden van regeringe in dese provintie van outs onveranderlyck geobserveert. 22 Nov. 1707. z. pl. 4°. 26 blz. en 144 blz. bijlagen.

Van 9 Nov. 1707—1 Jan. 1708 ontbreken de Nijm. raadsbesluiten, doch uit Laraberty's Memoires IV, p. 665 en volgg. blijkt dat eenige Wageningsche burgers gepakt waren, als represaille voor het gevangen nemen aldaar van Noyeu, voorzitter van het Hof Provinciaal. Zie Land. reces 10 Dec. 1707 en Wagenaar Vad. Hist. XVlII, 300.

Publicatie. Van burgemeesters, schepenen, raad en gemeenslieden tegen de vergadering der Staten van Gelderland te Tiel, die o. a. twee afgevaardigden van Nijmegen (J. de Beyer en A. Vos) uit den Haag terugkomende, bij Wageningen hadden doen gevangen nemen en naar Tiel overbrengen; alsmede tegen de verspreiders van valsche geruchten. (8 Dec. 1707). 4". 8 blz. z. pl.