is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Brief door zyn Doorl. Hoogheid den Heere Prince van Oranje en Nassau &c. &c. &c. aan Barbara Krock (zynde dementia Krock kort te voren overleden) verleent, en de verdere documenten die zaake specteerende. Alles by malkander gevoegt, en in 't ligt gegeeven door Johann Krock, broeder van de bovengenoemde gezusters en burger der stad Amsterdam. Amst. 1755, 4°.

Barbara Krock, gezworen schrijfster op de verkoopingen der erfhuizen alhier, met haar zuster, pleegden oplichterij door te beweren dat zij bij het urineeren steenen loosden ter grootte van een kastanje en van «groote- of Turksche" boonen. Zij vertoonden 37 „gemeene aarden zandsteenen" die zij voorgaven aldus te zijn kwijt geraakt. Tot 10 jaren tuchthuis en levenslange ballingschap uit de Stad veroordeeld, werden zij binnen het jaar door den Stadhouder begenadigd. Het boekje verscheen reeds in 1751 en werd hier ter stede verboden bij raadsbesluit van 3 April 1751.

Memorien en resolutien nevens het verhandelde van het collegie van gemeenslieden der stad Nymegen, in den jare 1788. z. j. en pl. 8". 74 blz.

Resolutie, memorie en verdere stucken, concernerende het voorgevallene tusschen de magistraat der stadt Nymegen ten eenre, en het collegie der gemeenslieden dier stadt ter andere zijde, zedert den 2 January 1783. Ingevolge der gemeenslieden resolutie van den 11 February 1784 gedrukt. Nym. 4°. 83 blz.

Iets over Nymegen, tot een aanhangsel op de Handvesten. Nym. (1784) 62 blz. 8°.

Protest tegen het afschaffen der gemeenslieden, met een korte geschiedenis van dat college en eenige merkwaardige rechten en privilegiën der burgers van Nijmegen.

Briev van Deugdlief uit Nymegen, over het laaghartig bestaan van den emeritus predikant Haverkamp, weleer 's Prinsen tegenstreever, in zyn Oranje-Preek op Zondag den 11 February deezes jaars gedaan, aan den dag gelegd. Nym. February 1787. De Politieke Kruyer N°. 425, bl. 68; 7 bladz.

Bij de aanstelling tot erfstadhouder van W. K. H. Friso liad Dr. Haverkamp 8 Nov. 1747 daartegen gepreekt.