is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

p

Brief van een prinsgezinden aan Joh. in de Betouw. Kroniek van het Hist. Genootsch. van Utrecht, 1875, bi. 424. (Onderteekend) v. D. K. Boxtel; ongedagteekend.

Uit het verzoek //Verder ront te zende", onder den brief geplaatst,

mag men aannemen dat hij voor partijgenoten bestemd was. Het oorspronkelijke was geschreven in drukletter.

Aan Nymeegsch Volk, bij de naderende komst van Willem den Vijfden. Dichtstuk met aantekeningen. 8°. 8 bl. z. j. (1787).

Conceptplan van volksoproeping, tot verkiezing van vertegenwoordigers des volks van Nijmegen. Gedrukt voor rekening van het vaderlandsche genootschap onder de zinspreuk Voorbeelden Trekken. Nym. 25 April 1795, het eerste jaar der Bataafsche Vrijheid.

Hoogers, H. Verhandeling over de noodzaakelijkheid der voorleezingen ter verkryging van kundigheid en over het behouden van de ambten en gildens in de stad Nymegen, voorgeleezen in eene ordinaire vergadering van het genoodschap onder de zinspreuk Voorbeelden Trekken, den 4 May 1795. Het eerste jaar der Bataafsche Vryheid. 8°. 24 blz.

Munster, J. van, Verslag ter beantwoording der belangrijke vraag, of namelijk J. van Roggen heel- en stads vroedmeester, en S. Monroy, weduwe Vleeshouwer, vroedvrouw te Nijmegen, in het geval der onverlost afgestorvene huisvrouw van zekere Jan Janssen, op den 2 en 3 Februarij 1805, aan hunne verpligting al — dan niet — hebben beantwoord? Geschikt voor vroedkundigen en allen die belang in het behoud hunner dierbare panden stellen. Nijm. 1805, 8°.

Roggen, J. van, Vroedkundige verdediging en antwoord op het verslag van J. van Munster, stads-operateur, heel- en vroed-meester te Nijmegen, ter beantwoording der belangrijke vraag of namelijk J. van Roggen enz. (als boven). Nym. 1806, 8°.

ORDONNANTIËN, PUBLICATIËN, ENZ. UITGEVAARDIGD DOOR HET BESTUUR VAN NIJMEGEN.

Schevichaven, H. D. J. van, Oude Publicaties. Penschetsen. D. III.