is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ordinancie van het Kremerenampt te Nymegen. (Eerste helft 15e eeuw) Bijdr. en Meded. van Gelre. D. II.

Ampliatie van den gildebrief van het Nymeegsche Kramersgild (1763). Bijdr. en Meded. van Gelre. D. IV.

Ampliatie rakende het kraameren- en tapperengilde (12 Sept. 1764) Nym. 1764, fol.

Ordonnantie op de [Burgerwachten (7 julij). Nim. 1604 4".

(12 Mei). Nym. 1616, 4°.

— — — (25 April). Nieum. 1621, 4°.

Ordonnantie ende reformatie van de borger-wachten by borgermeesteren schepenen en raedt der stadt Nym. met advijs van der selver stadts colonellen en hooft-luyden, voor bewaringe der stadt provisionelijk gearresteert ende op 't nieuws uyt-gegeven Nym. 1666.

Artikulen by borgermeesteren, schepenen en raedt der stadt Nymegen beraemt over het stuck van de exercitien der borgerie en ingesetenen deser stadt met den aenkleven van dien. Nym. 1670. 4°. 12 blz.

Extract rakende de stads borger-waghten (December). Nym. 1685, 4".

Ampliatie en reformatie van d'ordonnantie op de borgerwaghten, bij borgermeesteren, schepenen en raedt der stadt Nymegen, by advijs van derselve (sic) stads collonellen, mitsgaders gemeensluyden en hoofd-luyden, tot bewaringe der stadt, den 11 May 1661 gemaakt ende op nieuws uytgegeven ende gearresteert den [19] December 1704. Nym. 1704, 4°. 12 blz.

Wagt-ordres. Ordonnantie binnen de stadt Nymegen, den 16 December 1728, met consent van de heeren regeerende borgermeesters, beraamt. Nym. 1728, in plano.

Ordre waar na de militie in het houden der wachten

zig zal hebben te reguleren (9 Oct. 1741) Nym. 1741.

Ordonnantie by burgermeysteren, schepenen ende raedt der stad Nymeghen gemaeckt, tot weringhe van alle bedelery ende truggelery, enz. (23 Aug. 1611) Nym. 1611.

Ordonnantie der stadt Nieu-megen, tegens de bedelaers, vagabonden, leprosen ende andere landtstrijckers. Mitsgaders, tegens die heydens ende diergelijcke loos-gesind. Nym. 1651, 4", 21 blz. Goth. letta.