is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Extract.... van 22 July 1738 (publicatie tegen het divulgeren van pasquillen).

Ordonnantie der stadt Nymegen over het protocollieren ende aentekenen van alle gerealiseerde lasten op huysen, hooven ende erven in de stadt en schependom van Nymegen gelegen. Nym. 1655, 4°. 7 blz. Goth. lett.

Lyste ende ordre, by een eerbaer raedt sampt gemeynsluyden der stadt Nymegen beraemt ende gestelt op het betaelen ende ontfangen van het veer-gelt over de Wael, ende dat alles voor een reyse (1 Febr. 1659). Nym. 1659.

Hetzelfde (6 july 1698). Nym. z. j. Groot fol. Goth. lett.

Lysten aengaende het vheergelt over de Waal (18Junyl777) Nym. 1777. 4°.

Conditiën ende voorwaerden, waer nae burgermrn, schepenen ende raedt der stadt Nymegen, voor-hebbens syn, voor den tyt van acht achter een volgende jaeren, sullende aenvanck nemen met Paesschen 1665. ende expireren met Paesschen 1673. te verpachten deser stadts veer over de Wael, om met een gierbrugge en vier bequame veerschuyten gebruyckt te connen worden. Nym. 1665, 4". 4 blz.

Boven het doorgestreepte woord vier werd met de pen zes geschreven.

Conditiën ende voorwaarden, waer naer de representerende borgemeesteren, schepenen en raadt der stadt Nymegen, voorhebbens sijn voor den tydt van acht achter een volgende jaren, sullende aenvanck nemen den 15 October des jaers 1674. en expireeren op den 15 October 1682. te verpachten deser stadts veer over de Waal, om met een gierbrugge en vier bequame veerschuyten gebruyckt [te] connen worden, als mede een bequame pont om karren en wagens over te varen. Nym. 1674, 8 blz. Goth. lett.

— — — Hetzelfde (29 Juny 1746). Nym. 1746. 4°.

— — — Hetzelfde (22 Mei 1754). in plano.

Publicatie tegen het steelen van hout in het schependom. (1 Martij 1661) 1 vel fol. Goth. lett.

Placcaet. Tegens het steelen van Veldvrugten. 9 Aug. 1699. Nym. 1699. 4°. Goth. lett.