is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meghen, hebben tot conservatie, enz. (Betreff. het sluituur van herbergen, tapperijen, enz.) 14 juny 1677, in plano Goth. lett.

Kennisgeving betreffende de verpachting van den impost van het hooft- of soutgelt (13 juni 1681). Nym. 1681.

Publicatie. Borgermeesteren, schepenen ende raadt deser stadt in ervaringe gekomen zynde, enz. (Bepaling dat achterstallige renten, thinsen, overthinsen en erfpachten uit huizen en erven binnen een maand moeten betaald worden (7 Aug. 1681). Nym. 1681, in plano.

Publicatie. (Order en reglement op den verkoop van brandhout, 25 April 1683). Nym. 1683, in plano.

Publicatie. Alsoo borgermrn., schepenen ende raadt, enz. (Betr. de duiten; 27 Jan. 1686). In plano, Goth. lett.

Onderaan afbeelding der éénige duiten (ten getale van vijf) die te

Nijmegen gangbaar waren.

Ordonnantie (Generale) ende conditie waer op sullen

worden verpacht de gemeene middelen oft imposten, die ten behoeve van de ghemeyne saecke gheheven worden (14 Maart). Nym. 1683, 4". Met verschill. ampliatien.

Placcaet over de betalinge ende invorderinge van de gemeyne landtsmiddelen ende verpondinge, enz. Nym. 1684. Met ampliatie van 12 Oct. 1687.

Statut. In consideratie genomen sijnde, enz. (Betreffende desolate en vacante boedels, 19 Febr. 1690). Nym. 1690, 4°. 2 blz.

Provisioneele ordonnantie op de bestellinge van Kerck- en Armen-meesters. Nym. 1693, 4°.

Waerschouwinge. (Verbod om schapen of andere beesten te weiden op het Hooge- of op het Heessche Veld. 7 May 1690). Nym. z. j. en pl.

Ordonnantie der stadt Nymegen op den impost van de schepelen (20 Febr. 1694). Nym. 4". 10 blz. Goth. lett.

Statuyt. (Publicatie van 22 May 1696, bepalende dat echtgenooten niet aansprakelijk zijn voor elkanders voorschulden, wanneer zij buiten gemeenschap van goederen getrouwd zijn). Nym. 1696, een vel folio.