is toegevoegd aan uw favorieten.

Het onderwijs in de bedrijfshygiëne

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorschriften waarmede hij rekening moet houden enz, doch in de praktijk ontmoet hij buiten ertsen, ijzer, steen en wetten ook menschen, waarmede hij moet samenwerken, die hij de arbeidstaak moet voorschrijven, die hij controleeren moet in allerlei opzichten.

Op den ingenieur, den fabrikant, den inspecteur van den arbeid, den technoloog rust als mensch een zware verantwoordelijkheid, omdat hem de zedelijke, zoo niet wettelijke plicht is opgelegd te zorgen, dat de gezondheid zijner ondergeschikte arbeiders zoo min mogelijk benadeeld wordt. Wanneer in een fabriek bij een of ander procédé giftige gassen, schadelijk stof ontstaan, wanneer de materialen welke verwerkt worden toxische eigenschappen bezitten, dan rust op de leiders van het bedrijf de taak de meest minutieuse voorzorgen te nemen, opdat de productie niet geschiede ten koste van de gezondheid, van het leven der arbeiders. Wanneer bij een industrie de loodvergifting onder de arbeiders veel slachtoffers maakt, wanneer besmettelijke ziekten, zooals miltvuur, bij bepaalde categorieën van werklieden veel heerschen, wanneer de longtering bij sommige beroepen frequent voorkomt, dan moet in meer of mindere mate de leider van het bedrijf aansprakelyk gesteld worden. Wij zijn thans den tijd te boven, dat ongevallen geweten worden aan onvoorzichtigheid, onverschilligheid of andere minder gaarne geziene eigenschappen van den getroffene. De fabrikant, de industrieel, de ingenieur moet door juist aangebrachte veiligheidsinrichtingen