is toegevoegd aan uw favorieten.

Het onderwijs in de bedrijfshygiëne

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fabriek werkzaam waren, zonder ooit wegens ziekte verzuimd te hebben. Daarmede acht de werkgever, absoluut te goeder trouw, de onschadelijkheid van het bedrijf voor de gezondheid bewezen. Waren hem de grondbeginselen bekend van de gezondheidsleer, van de toxicologie, van de physiologie, dan zou zijne conclusie allicht voorzichtiger luiden. Immers zijn weerstandskrachtige arbeider kan een demonstratie zijn van de „survival of the fittest", van het machtige aanpassingsvermogen dat sommige constituties blijken te bezitten aan nadeelige invloeden die van buiten op het lichaam inwerken. Het kan van den leider niet verwacht worden, dat hij zich rekenschap gegeven heeft van de juiste oorzaken waardoor arbeiders uitvielen, omdat „het werk te zwaar bleek", „de werkman zich te zwak gevoelde", etc. Onder die oorzaken zijn vaak de manifestaties verborgen der nadeelige inwerking van het bedrijf, manifestaties dikwijls onbekend én aan den leider van het bedrijf, èn aan den arbeider, èn aan den behandelenden geneesheer.

Dit optimisme, dit gebrek aan kennis der grondbeginselen van de bedrijfshygiëne verdraagt zich slecht met de groote verantwoordelijkheid welke de industrieel, dikwijls onbewust, draagt. Immers een goede inrichting van fabrieken en werkplaatsen, geboren uit een juiste kennis van elke schade die de uitoefening van het bedrijf met zich kan brengen, waarbij de veiligheidsmaatregelen doelbewust en wetenschappelijk getroffen werden,