is toegevoegd aan uw favorieten.

Het onderwijs in de bedrijfshygiëne

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te groote opofferingen te verwezenlijken, terwijl de oogst rijk zou blijken.

Zonder twijfel brengt het onderwijs voor studeerenden aan de Technische Hoogeschool eigenaardige moeilijkheden met zich mede. De groote eischen die aan den student gesteld worden, de massale hoeveelheid kennis, die hij in beperkten tijd in zich moet opnemen, verleiden velen uitsluitend zich te bepalen tot examenstudie, in alle geval tot vermyding van al datgene waarmede hij in zijn later leven vermoedelyk niet te maken zal hebben. „In der Beschriinkung zeigt sich der Meister"; de moeilijkheid is echter de juiste begrenzing van ons studieveld te vinden. Het valt den toekomstigen mijn-ingenieur moeilijk zich te interesseeren voor de hygiënische verhoudingen in de keramische industrie, den adspirant-waterbouwkundige trekt eene bespreking van de metaal-industrie of der kunstmeststoffen weinig aan. Daarom moet noodzakelijk het onderwijs in de technische hygiëne, in de bedrijfsziekten zich tot de algemeene hoofdlijnen bepalen en zich niet te veel in detailbesprekingen verliezen; voor enkele voorname industrieën of bedrijven zullen ook capita selecta, afzonderlijke lesuren noodig blyken. Toch zij het vergund hier, wat de gezondheidsleer betreft, een waarschuwend woord te laten hooren om de belangstelling niet al te veel te bepalen tot een beperkt terrein. Wil men, om een voorbeeld te noemen, eenig inzicht krijgen in den invloed der industrie op het ziekte- en sterftecijfer, dan is men