is toegevoegd aan uw favorieten.

Het onderwijs in de bedrijfshygiëne

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedwongen ter vergelijking andere beroepen in oogenschouw te nemen. En hiervoor is noodig een vrij nauwkeurige kennis van de wijze waarop daar de werkzaamheden verricht worden en van de schadelijke invloeden welke zich hierbij laten gelden. Neemt men bij voorbeeld de biezensnijders, dan moet men bedenken, dat naast de lactoren die met de uitoefening van het bedrijf samenhangen en o. m. veel rheumatisme veroorzaken, zich het slapen in onhygiënische keeten laat gelden. Vergelijkt men nu de cijfers der rheumatische ziekten bij de biezensnijders met die der mijnwerkers, dan moet men, om tot eene conclusie te komen in hoeverre het beroep als zoodanig het voorkomen van rheumatismus bevordert, de bijomstandigheden, welke in aanmerking komen in beide beroepen, terdege kennen en naar waarde schatten. De frequentie der ziekelijke afwijkingen bij bepaalde categorieën arbeiders laat zich alleen door vergelijking bepalen, — men dient dus ook van andere bedrijven het een en ander te weten, wat zonder twijfel ten goede komt aan de algemeene ontwikkeling. En wanneer men slechts den weg leert kennen en in de literatuur de bronnen weet op te sporen, wanneer de belangstelling gewekt is voor al de belangrijke problemen welke

zich als van zelve opdringen, dan gaat de jonge ingenieur,

de jeugdige technoloog niet langer onverschillig voor de sociaal-hygiënische strijdvragen zijn maatschappelijke taak aanvaarden. Immers hij die dit jaar de Hoogeschool verlaat, valt midden in den strijd over het loodwit, de loodvergiftiging der schilders, in de keramische