is toegevoegd aan uw favorieten.

Het onderwijs in de bedrijfshygiëne

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderzoek u niets geven. Dit allereerst moet men weten wil men niet door gegevens en cijfers op een dwaalspoor gebracht worden.

Aan den anderen kant moet gij zelf beantwoorden de vraag: is het saturnisme te voorkomen door een volmaakte technische inrichting der fabrieken, door zindelijkheidsvoorschriften, door individueel te nemen maatregelen? Wat de loodwitfabricage zelve betreft, zoo zal het u bekend zijn, dat het technisch mogelijk is een fabriek zoo in te richten, dat geen stof in de atmosfeer zweeft, dat loodwit gezuiverd, gewasschen, gezeefd, gemalen wordt in automatisch werkende machines, welke eene bemoeiing van de zijde der arbeiders onnoodig maken. Het is in de toekomst niet buitengesloten, dat in de moderne loodwit/aöneA:, bediend door goed geïnstrueerde „skilled labourers'', welke nooit verslappen in waakzaamheid en zorg voor hunne gezondheid, die gesteund worden door eene nooit verzuimende tactvolle contröle, geen loodvergiftigingen meer voorkomen. Stelt u voor dat deze ideale toestand bereikt wordt, dan moet gij u gaan afvragen: maar de schilders, de grootste categorie, hoe zal het hun gaan, moeten we ons tevreden stellen met loodwit slechts gemengd met olie in den handel te brengen en verder af te wachten of de lieden niet „schromelijk onvoorzichtig" zullen zijn, waardoor zij een eventueele loodvergiftiging „door eigen schuld" hebben veroorzaakt? Indien men weet, dat het voortdurend contact met loodhoudende verven en lakken, het plamu-