is toegevoegd aan uw favorieten.

Het onderwijs in de bedrijfshygiëne

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de uitgevers W. L. & J. BRUSSE te Rotterdam is mede verschenen:

Kunst, Wetenschap,

Onderwijs en Opvoeding.

Bergh Jr. (S. v. d.) De verplichte toevoeging van Sesamolie bij de Margarine. 2e druk . Prijs f 0,3U

Berlage (H. p.) Over Stijl in Bouw- en Meubelkunst. Met 51 teekenincen van den schrijver. Prijs f 2,60, geb. f 3,25.*)

Boer (H. de). Albert Vogel. Romantische Voordrachtskunt. Omslagteekemng van J. J. Aarts. Prys met 10 illustraties buiten den tekst f 0,60.

Grlss (J. J.) en Hazelliof (E.) De Volzin. Beknopte Nederlandsche spraakkunst, ten gebruike bij het onderwijs aan Hoogere Burger-, Kweeken Normaalscholen. Geb. f 1,—. *)

Coster (J.) De Vereenvoudiging in de Engelsche spelling. Prijs f 0,25.

Diopter, Het Staatstoezicht op de Volksgezondheid. Prijs f 0,30.

Dlopter (A. Keppler. c.-i.) Het Staatstoezicht op de Volksgezondheid II. Prijs f 0,25.

Dalsem (H. A. van) Toestand op het Kroondomijn. Prijs f 0.25.

Egener-van Ejjken (Mevr. Chr.) Methodisch-Hygiënisch Spreken. Het genezen van stotteren en andere spraakgebreken. Handleiding ten behoeve van Onderwijzers. Ouders, Opvoeders en Spraakgebrekkigen. Handboek voor zelfonderricht. Prijs f 0,90, geb. f 1,25. *)

Eykmau ^rot. Dr. C.) Hygiënische Strijdvragen. Prijs f 0,60.

Geschriften van de Ned. Ver. tot bevordering van het Schoonheidsbegin* sel in het Onderwas.

No. 1. Ros (J. D.) Het Doel. Prijs f 0,25.

No. 2. Thlenen (W. van). Het Kinderzangonderwijs. f 0,35.

No. 3. Langeveld (M. J.) Teekenen en handenarbeid, f 0,15.

No. 4. Breemen (H. van) Het Teekenonderwijs op de lagere school, prijs f 0,15.

Schoonheid en OndernQs. Orgaan van de Ned. Ver. tot bevordering van het Schoonheidsbeginsel in het Onderwijs. Onder redactie van S. Brons, Ida Heijermans en J. D. Ros. Tweemaandelijksch Tijdschrift. Prys per jaar franco per post f 1,50. Losse Nos. f 0,25. *)

Haverman (H. J.) Portret van Dr. A. Kuyper. Prijs f 3,—.

Heyermans (L.), Arts. Gezondheidsleer voor Arbeiders. Met 28 illustraties. Prijs f 1,50, geb. f 1,90. •)

negermans ^L.) Arts. Handleiding tot de kennis der Beroepsziekten met plm. 140 reproductien naar fotografieën door den schrijver opgenomen. Ter Perse.