is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Berrjer, Le5ons et modèles d'éloquence judiciaire. Éd. ill. Paris 1838. gr. 8°.

Bertraildus (Ioann.), Biot -jouum sive de jurisperitis libri duo. Bd noviss. correct, ac notis ipsi textui subj. Akg. Mknagii, etc. Praemissa est vitaauctoris cum not. Fbid Jao. Leickhebi. Halae Magdeb. 1718. 4°.

Bescheiden — Officiële — omtrent de onzekerheid van den eigendom van onroerend goed in Nederland en de gebreken van liet Ned. hvnotheekstelsel. Arnhem 1871. 8°.

Beschouwingen over don financiëlen toestand des vaderlands, in verband met de verworpene wet lot regeling der openbare schuld en de gewijzigde financiële voordragten. 'sGravenhage enz. 1843. 8°.

Beschouwingen aangaande de gedragslijn welke wij omtrent Java behooren te volgen. [Door E. C. Enkla'ae.] Kampen 18G8. 8°.

Beschouwingen — Eenige — over Java. [Door H. C. van deb Wijck.1 Arnhem 1851. 8°. ^ G

Beschouwingen omtrent sommige hoofdgrondslagen der voorgedragen wet op de vestiging van ondernemingen van landbouw en nijverheid in Neerlands Indiö. Door N. N. [P. Vbeede Bik], 'sGravenhage 18b5. 8°. A g

Beschouwingen over de verdediging van Nederland. Door N N Utrecht 1872. 8°.

Werken uitgeg. door iie Vereen, tot verspreiding van kennis aang. 'slands verdediging, 2.

Beschrijving — Korte -• van het Evang. Luthersch Diaconie-Wees-, Oude mannen- en vrouwenhuis te Amsterdam. Amsterdam 1861. 8 . — Met pl.

Bessoil (Emm.), De 1'iinpót sur le revenu. Étude historique etcritiaue Paris 1884. 8°.

Bestaan — Het vijftigjarig — der Vereeniging tot opleiding voor ambachten en beroepen. 1851—1901. Amsterdam 1901. 4°.

Bestuur — Het — van den afgetreden landvoogd over Ned. Oost0,leu Huer Pahud, getoetst aan eenige feiten, «otterdam 8 . A. G

Betoog dat door eene belasting op de huurwaarde en door de afschaffing der accijnsen, patenten en persoueele belasting het Rijk in zijne behoeften kan voorzien. Haarlem 1843. 8°.

Betz (H. J.), Hun program. 'sGravenhage 1883. 8°.

Bevolking en indeelingstaat van Java en Madura, volgens officiële opgaven. [Door A. C. Bodde.] 's Gravenhage 18G6. 8°. A. G.

BeiJIien (li. R.), Kort overzicht van de staatsregeling van ons vaderland van het jaar 1428 tot op onzen tijd. (i<' dr. 's Gravenhage 1882. 8°.

Bezuiniging door vereenvoudiging; voorgesteld door eenige ambtenaren Amsterdam 1849. 8\