is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doorn (B. A. van), Verwarring in de stichting van een nieuw weeshuis te Amsterdam. Amsterdam 1872. 8°.

Doom (B. A. tan), De weeshuis-kwestie beschouwd. Amsterdam 1809. S°.

Doorn (W. Th. C. van), Inrigtiugen, welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorziken. Aant. op de wet van 2 Junij 1875, Stbl. 95. Arnhem 1881. 8°.

Doreil (J. B. J. van), De ezelsooren van koning Midas, beleefdelijk teruggezonden aan B. W. A. E. Sloot tot Oldliuis, door eenige beschouwingen gev. over den toestand der slaven op Java enz. 'sGravenhage 1852. 8°. A. G.

Doren (J. B. J. van), //Op een grof blok past een en groven beitel." (Oud Holl. spreuk.) Antwoord aan B. W. A. E. Sloet tot Oldhuis, geëerden en geestigen uitvinder van het nieuwe jongens-spel door Z.Ed. genaamd: //eedjes-zweren." 's Gravenhage 1852. 8°. A. G.

Doreil (J. B. J. van), Vrijmoedige beschouwingen over het aanleggen van volkplantingen door Nederlaudsche behoettigen en bedeelden in Ned.-Indië, enz. 's Gravenhage 1853. 8°. A. G.

Dreilkoff (Tw. K.), Die Steuerverluiltnisse Bulgariens. Jena 1900. 8°.

Siimml. nationalökon. und st.itist. Abhandl., XXIX.

Dreylus (Feiid.), L'arbitrage international. Av. pref. de Fbku. Passy. Paris 1892. 8°.

Drieling' (F. II. C.), Ernstige aanmaning tot deelneming iu de drie percents leening. 's Gravenhage enz. 1844. 8°.

Drieling; (F. II. C.), De voorgedragene wet cener geldleening, en daarmede gepaard gaande belasting op de bezittingen en inkomsten in verband met den toestand des vaderlands, 's Gravenhage 1844. 8°.

Drooiu van eeu would-be minister. Amsterdam 1872. 8°.

Drueker (II. L.), Begrip en dogma in do rechtswetenschap. Bede. Haarlem 1889. 8°.

Duim (Carl Alex. von), Deutschrechtliche Arbeiteu. Abhandlungen über das Immobiliarsachenrecht und die Geschichte der Eeception des Eömischen Eechts. Lübeck 1877. 8°.

Duitsolier — Iloe de — denkt over Nederland en zijne koloniën. Uit het Hoogd. Utrecht 1850. 8°. A. G.

Dllitsolllail(l tegenover Nederland bij gelegenheid van de herziening deispoorwegtarieven voor de Ned. havens. [Door M. Engekingii.1 Utrecht 1879. 8°.

nul illirens (.1. G.) — Handleiding der patent-pligtigen, zijnde een uittreksel uit de Handleiding der contribuabelen van —. [Uit het Fr.] Amsterdam 1811. 8°.

Dupin (A. M. J. J.), Manuel des ctudians en droit et des jeunes avocats. Bruxelles 1825. 12°.