is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Iieillliees (J. K.). Dienstneming bij bet Xed. leger. Bevattendeeenige wenken voor jongelingen, die dienst wenscben te nemen in dat leger.

Utrecht 1875'. 8°.

Werken uitgeg. door de Vereen, tot verspreiding van kennis aang. 'slands verdediging, 4't.

Kempeiiaer(R. L. van Andrinoa de), Fragmenten uit mijne portefeuille. le st. 's Gravenhage 1851. 8°. T<

Kcnineiiaer (R. L. van Andrinoa de\ Memorie gerigt aan den Heer Directeur-Generaal van Oorlog. 2e dr. Z. pl. 1S35. 8 .

Kemner (A. K.), De verwikkelingen tusschen de regeringspersonen, benevens de achteruitgang in de geldmiddelen der stad Gouda, beknoptelijk toegelicht. Gouda 1849. 8°.

Kemner (J. de Bosch), De ontbinding der Tweede Kamer Een woord ter overweging aan allen die naar waarheid willen oordeelen. Amsterdam 18GG. 8°.

Kemner (J. de Bosch), Vooruitgang. Getrouwe handhaving der Grondwet. Eend ragt maakt magt. Mot bedenkingen tegen bet regtsgeleerd advies van Hoogleeraren on de brochure van Prol. Buys. Amsterdam 18GG. 8°.

kemper (J. df, Bosch), Een woord ter overweging over eenige onbesclirevene politieke beginselen. Amsterdam 18G3. 8 .

Kestereil (C. E. van), Nederlands belangen en Indiës grieven. Leiden 1878. 8°. A G'

Kestereil CC. E. van) e. a., Stemmen uit Indië, vraagstukken van den dag. 1. De controleurs-rekestranten. De O. I. Maatsch. van administratie en lijfrente, enz. Samarang 1870. 8°. A. U.

Keuren — De Middeleeuwscbe — der stad Brielle. Uitgeg. door H. de Jager, 's Gravenhage 1901. 8°.

Oude vader), rechtsbronnen, II, 2.

Kiesselbael. (G. Ahn.), Die wirlschafts- und reehtsgescdiiehtliche Eutwickelung der Seeversicherung in Hamburg. Hamburg 1.101. 8 .

Kiezers-statistiek. 1901. 's Gravenhage 1901. 8.

Bijdr. tot de statist. van Ned. N. volgr., X.

kinn CTheiid.'), Der Parteiwille unter der Herrschaft des deutschen Bttrgerlichen Gesetzbuchs. Rede. Erlangen 1899. 4°.

Kirelieillieilll (A. von), I/éternelle utopie Étude du socialisme Ti travers les ages. Éd. fran?. par A. Chazavd des Granoes. 2° ed. 1 aris 1897. 8 .

Kirelieillieilll (A. v.), Zur lteformation des Rechtsunterrichts. Leipzig 1887. 8°.

Kist (J. G-), Beginselen van bandelsregt volgens de Nederlandsche wet. 0 dlu. (Dl. 1—V 2° dr.) Amsterdam, 's Gravenhage 1874 89. 8 .

0