is toegevoegd aan uw favorieten.

Boekerij van wijlen Mr. J. C. de Koning, met andere aanwinsten op het gebied der staats- en rechtswetenschappen en der nieuwe letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tlioel (Heink.), Das Handelsrecht in Verbinduug mit deni allgemeinen deutschen Handelsgesetzbuch dargestellt. lcr Bd. 4<" Autt. Göttingen 1802. 8°.

Thorbecke (J. K.), Over plaatselijke begrooting. 2» dr. Leydeu 1847. 8°. Tliorbecke of Kappeijne. Door M. v. A. Haarlem L88.3. 8 .

Thorbecke — JJe Heer — en Limburg. Een woord aan de kiezers. Maastricht z. j. 8°.

Ticllborne-proces — Hut —. (De Kroon tegen Thoiu. Castro, alias Arth. Orton, alias Rog. Cl». Doughty Tiehborne, Baronet, wegens valschen eed.) Het uittreksel uit de //Times" bew. door D. Beets. Amsterdam 1874. 8°.

Tideiliail (Bruno), Proeve van eene herziening der wetgeving op de overdragt en den eigendomsovergang van onroerende zaken, met de invoering van een grondboek, enz Amsterdam 1871. 8 .

Tidemail (J.), De Nederlandsche Staats-Coarant. 's Gravenhage 1849. 8®.

I'ililbs (John), The book of modern legul anecdotes. The bar, bench, and woolsack. London w. y. 4°.

Tillion [Louis Marie la Hate de Coumenin], Entretiens de village. Bruxelles 1816. 8°.

Tillion [Louis Makie la Hate de Coumenin], Livre des orateurs. 12e éd., orn. de portr. Bruxelles 1843. 8°.

Tienkfina (A. 1'.), Hand- en formulierboek voor deurwaarders der rijks- en der plaatselijke directe belastingen. Leeuwarden 180b. 8 .

Tkttlrtl' (E. I. von), Das Staatsrecht des Fürstenthums Serbien. Leipzig 1858. 8°.

Toast — De — van Mr. F. A. li. A. van Ittersum, vice-voorzitter der arrondissements-rechtbauk te Utrecht, en het oordeel der pers. Helmond 1884. 8°. — Met pl.

Toelichting — Nadere — der //Vraag aan de natie. Naar aanleiding van het daarover geschrevene. [Door J. van Lennep.] Amsterdam 1860. 8°.

Toestand — Wat vordert de financieele — vau het Koningrijk der Nederlanden? Amsterdam 1840. 8°.

Toestand — De politieke en strategische — van Nederland en zijne overzeesche bezittingen, getoetst aan eigenbelang en_ zelf behoud. [Door Jouwkut Andreae.] Met kaart, 's Gravenhage 18b- 8 .

Toestanden — Indische —. Door H. G[oeman] B[orgesius?] Z. pl en j. 8°.

Toetssteen — De — van een boekje, getiteld: Het koloniaal monopoliestelsel getoetst aan de geschiedenis en staathuishoudkunde, van D. C. Steijn Parvé, daadzakelijk wederlegd. s Gravenhage 1850.

go *