is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN WOORD VOORAF.

In deze verhandeling wordt het vasten als godsdienstige daad aan een afzonderlijk onderzoek onderworpen. Was liet aanvankelijk de bedoeling, ons te bepalen tot de beschrijving van den ritus bij de Israëlieten en de Joden, nadere kennismaking niet liet verschijnsel deed het gewenseht voorkomen, vooraf in een Inleiding het vasten bij andere volken te beschouwen en in algeineene trekken te kenschetsen. Het vastengebruik toch komt ook elders veelvuldig voor. De kennismaking met den ritus in andere godsdiensten kan slechts ten goede komen aan een juiste waardeering van het verschijnsel in den Israëlietischen godsdienst. Om van te voren geen invloed te oefenen op de uitkomsten van bet onderzoek naar de beteekenis van het vasten bij Israëlieten (en Joden), blijven de in dezen godsdienst voorkomende gegevens in de voorafgaande algemeene behandeling buiten bespreking.

Aan den anderen kant bleek het bij nader inzien gewenseht. aan de behandeling der Israëlietische en Joodsche vasten iets over Oud-Christelijke onthouding van spijs en drank toe te voegen. De bespreking van het vasten in het oudste Christendom maakt evenwel geen aanspraak op volledigheid.

1