is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amerika bekend; de Indianen, zoowel van Noord-x) als van Zuid- 2)Amerika houden gestrenge langdurige vasten. Hetzelfde geldt van de inboorlingen van Brazilië. 3) Harde vasten komen voor bij de Mexicanen 4) en Peruanen. 5)

Eindelijk vermelden wij nog. hoe bij de volkeren der Zuidzee het ,.taboe" het vastengebruik met zich brengt. 6)

Wanneer wij onder den indruk dezer reeks getuigenissen omtrent hot voorkomen van het vasten bij zoo talrijke en onderscheiden volkeren der aarde bedenken, dat het uitoefenen van het gebruik moeilijk int enge verwantschap der volkeren of uit overname kan worden verklaard, dan zijn wij geneigd, het feit, dat het vasten zich voordoet bij de meeste volken, uit te breiden en te gaan gelooven, dat. in weerwil van een ongetwijfeld toevallig gemis aan bewijsplaatsen omtrent ons gebruik bij hier niet genoemde volken, liet vasten zich allicht ook bij deze zal hebben voorgedaan.

Mogen wij op grond der gegevens het er voor houden, dat het vasten oreral zich heeft voorgedaan, dan ligt het voor de hand uit deze talrijke data de conclusie te trekken, dat het vasten een algemeen menschelijk verschijnsel is. Wel is deze gevolgtrekking logisch niet te rechtvaardigen, omdat liet nu eenmaal niet mogelijk is. van alle stammen en volkeren berichten omtrent ons gebruik te erlangen, doch zoo ooit, dan mag hier bij een zoo groot en overstelpend aantal bewijsplaatsen de conclusie aanvaard worden.

Het zal blijken, dat wij voor ons oordeel niet slechts steun

') Waitz, Anthr., III, S. 152, 195, 205, 206; C a 11 i n, N. Amer. Indians, 2e Edit. New-York 1842, vol. I, p. 36, 37.

') G, K1 8 m m, Allgem. Culturgeschichte der Menschheit, 1843, II, S. 82, 83. 101, etc.; Waitz, Antlir. III. S. 384. 387.

Waitz, Anthr., III, S. 420.

4) Waitz, Anthr., IV, S. 152—155 ®) Waitz, Anthr., IV, S. 462.

6) W aitz-Gerland, Anthr, VI, S. 304, 343, 345— 348, 357—360.