is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

peinigung waren nachst den Opfern die gewöhnlichsten gottesdienstlichen Handlungen.' *) In een aan Tezcatlipoca gewijde orde „muszten die Madclien Nachts aufstehen um Gebete. Büszungen und anderen Tempeldienst zu verrichten; (sie) fasteten jeden 4ten Tag hei Wasser und Brot." 2) In meerdere streken van Mexico onderwierpen de opperpriesters zich aan een vasten van 9 a 10 maanden. 3)

In Peru kon eene zondige daad, na belijdenis van schuld, weder goed gemaakt worden o. a. met door den priester opgelegde „Fasten, Büszungen und Opfer." 4) Evenals in Mexico ging ook in Peru aan groote feesten een tijd van boetedoening vooraf; tot de belijdenis van zonden bereidde men zicli ook hier met vasten voor. 5)

,,Unter den vielen Büszungen und Selbstpeinigungen, die

von den Hindu getrieben wurden, stand die Pavaka, ein

untriigliches Versöhnungsmittel für alle Sünden, oben an. Dabei war ein ganzliches Fasten auf zwölf Tage vorgeschrieben 6)

Is liet boven gebleken, dat ons gebruik veel voorkomt bij sterfgevallen, deze bewijsplaatsen doen zien, dat bet vasten in praktijk werd gebracht bij geboorte, bij het intreden der puberteit; dat het voorkomt in verband met en voorafgaande aan gewichtige handelingen, als daar zijn: liet vieren van godsdienstige feesten, het brengen van offers, het ten strijde trekken; dat liet vasten dienst doet als middel om met het bovennatuurlijke in verbinding te treden, om visioenen mogelijk te maken; eindelijk dat het gebruik is in acht genomen als zelfkwelling, als verdienstelijk werk.

') W a i t z, Anthr., IV, S. 154.

а) W a i t z, Anthr, IV, S. 155.

•1) Waitz, Anthr., IV, S. 161.

*) Waitz, Anthr., IV, S. 462.

') W a i t z , 1. c.

б) Ersch und Gruber, art. Fasten.