is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ding, die eens een natuurlijk gevolg was van de verzorging van den doode. Bij het graf van den overledene werd allerlei eigendom, vee, voedsel, enz. in vele gevallen vernietigd. De opoffering of vernietiging van bezittingen was meermalen zóó streng, dat geln-ek lijden voor de nabestaanden het gevolg was. Dit is bekend van de Dajaks en van de Negers aan de Goudkust. Waar ook in Amerika aan den doode al het zijne werd medegegeven of dit werd vernietigd, daar kan men aannemen, dat voor de achterblijvenden een tijd van gebrek aanbrak. Dit was inderdaad het geval. De Indianen van de „Rocky Mountains" verbranden met den doode niet alleen wat dezen heeft toebehoord, maar ook het eigendom der naaste betrekkingen, ,.so tliat it not unfrequently happens that a family is reduced to absolute starvation."

Bij de Bagos worden de aldus getroffenen voorloopig ondersteund door de overige dorpsbewoners. Dit alles doet Spencer besluiten: ,,Now wlien along with these facts so obviously related as cause and consequence, we join the fact that the Gold Coast people to their other mourning observances add fasting; as well as the fact concerning the Daliomans that „the weeping relatives must fast", we can scarcely avoid the conclusion tliat what is at first a natural result of great sacrifice to the dead, becomes eventually a usage signifying such sacrifice, and continues as a usage when 110 longer made needful bij impoverishment." :) En zoo is liet dan volgens Spencer waarschijnlijk, dat vasten „as a religious rite"' een natuurlijk gevolg is van „funeral rites."2) De gedwongen onthouding, die een gevolg was van de buitengewone verzorging van den doode, kon men beschouwen als vrijwillig aanvaard ter wille van den gestorvene; zij wordt een teeken van eerbied voor den doode en zoo een godsdienstige daad. 2)

') 1. c., p. 285.

*) 1. c., p. 284.