is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in verbinding tc treden; terwijl hij de herkomst van dit vasten meent te moeten zoeken in de ervaring van den mensch, dat op honger lijden extatische toestanden volgden.

De andere verklaringen houden zich slechts met één van beide vragen bezig.

1. Behalve Tylor behandelt slechts Spencer den oorsprong van het vasten.

Zooals boven werd medegedeeld, laat de laatstgenoemde de mogelijkheid gelden, dat het vasten op meer dan één wijze is ontstaan. Met name brengt hij in herinnering de onthouding, die in acht genomen werd om met de geestenwereld in verbinding te treden. Evenals Tylor acht hij het niet onmogelijk. dat men tot dit soort vasten is gekomen door de ervaring, dat met honger lijden een verkeeren in de bovennatuurlijke wereld gepaard gaat.

Omdat Spencer dit verschijnsel als in het voorbijgaan vermeldt, en de bijgevoegde verklaring geheel overeenstemt met den uitleg door Tylor gegeven, ligt het vermoeden voor de hand. dat Spencer dit heeft overgenomen van den laatstgenoemde.

Wat de kwestie zelf aangaat, of men ooit op de aangegeven wijze tot den ritus is gekomen, moet betwijfeld worden. "Want al is het voor ons duidelijk, dat het gevolg: de verschijning van geesten, e. d. zijn oorzaak heeft in het door langdurig honger lijden gestoord zijn der geestvermogens, zoodat w!j weten, dat den inhoud der visioenen geen werkelijkheid toekomt, de natuurmensch beschouwde de in dien toestand geziene geesten als hem werkelijk bezoekende; het is volstrekt niet noodig aan te nemen, dat ook hij begreep, hoe hein juist ten gevolge van dat gedwongen honger lijden geestverschijningen ten deel vielen. Bovendien is de verklaring onaannemelijk, omdat zij het ontstaan van het vasten in al de genoemde gevallen, waar het opwekking van visioen, extase, enz. bednelt. afhankelijk maakt van de toevallige erva-