is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het vasten een voorbereiding tot het genot van de heilige spijs. In deze verklaring kan niet mede bedoeld zijn het doodenvasten. Zij spreekt slechts van het vasten als werkelijk godsdienstige daad: van de onthouding, die voorafgaat aan het genot van het heilige. Het vasten bij geboorte, ook als middel ter zelfkastijding, e. a. blijft onbesproken. Van een oorsprong van het vasten wordt bovendien in het geheel geen gewag gemaakt. Ook deze theorie is dus niet in staat liet vasten in al zijne vormen voldoende te verklaren.

Het resultaat dezer bespreking van de vastentheorieën is tweeledig.

In de eerste plaats is gebleken, dat geen enkele verklaring volledig is. Men heeft öf zich bepaald tot de bespreking van het vasten in zijn ontstaan (Spencer), óf slechts gesproken over de eigenlijke reden van vasten (Frazer, Jevons, Wilken), óf een bepaalde kategorie gegevens van vasten verklaard, waardoor het bij stukwerk bleef (Tylor, R. Smith).

Hiermede wordt de noodzakelijkheid van een uiteenzetting erkend, die in staat is het vastengebruik in alle opzichten te verklaren.

Tn de tweede plaats is gebleken, dat de meeste theorieën een kant hebben, die aannemelijk is en die dan ook niet is bestreden.

Wanneer wij dus in de volgende paragraaf zullen trachten liet verschijnsel vasten op onze wijze te verklaren, dan zal het niet moeilijk zijn in te zien, welk aandeel elk der behandelde theorieën daarin heeft.

§ 5. Beteekenis van het vasten in oorsprong en ontwikkeling.

Wanneer wij zoeken naar aanrakingspunten, die ons op 't spoor kunnen brengen van het ontstaan en de oorspron-