is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overlijden. Welke gevolgen zulk een strenge opoffering en vernietiging van eigendom voor de nabestaanden wel moest hebben, is licht te gissen. Waar den doode alles toekwam en werd overgelaten, daar moest voor de aohterblijvenden een tijd van gebrek lijden aanbreken. Van de Zee-Dajaks van Sarawak wordt dan ook in overeenstemming hiermede bericht: ,,On account of the custom of burying (the) valuaable property with the bodies of their deceased relations, it freguently happens tliat a father, unfortunate in liis family, is, bij the death of liis children, reduced to porerty"1). Nog duidelijker spreken deze getuigenissen bij Spencer : ,,On the Gold Coast, a funeral is usually absolut ruin to a poor family". „The family of the deceased (of the Bagos), who are ruined by this act of superstition (burning his property) ai-e supported througli the next harvest bij the inhabitants of the village."2).

Waar nu getuige deze berichten oorspronkelijk de nabestaanden bij een sterfgeval tot volstrekte vernietiging van het eigendom van den gestorvene overgingen, of althans zich van gebruikmaking daarvan onthielden, zoodat armoede en gebrek lijden de natuurlijke gevolgen waren, daar is ter verklaring onvoldoende, slechts te spreken van doodenverzorging in dien zin. dat men enkel uit liefde tot den doode overging tot bet medegeven van allerlei, wat hem in het andere bestaan van dienst moest zijn. Het is niet in te zien, hoe dat beginsel er toe kon leiden 0111 letterlijk alles, te midden waarvan de gestorvene vroeger had geleefd, prijs to geven, en zoo de achterblijvenden aan armoede en ontbering bloot te stellen. Leeft bij den natuurmensch het geloof, dat met den dood de inensch een tweede volkomen gelijksoortig

') Low, Sarawak, p. 203—4 bij G. A. Wilken, Animisme, blz. 99

4) Principles of Sociology, I, p. 285; „to such an extent is this provision for the future life of the deceased carried, as, in many cases, to entail ijreal evit on the survivors", p. 202 f.