is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het voorhanden voedsel is alzoo voor de nabestaanden niet raadzaam. Niet raadzaam — en waarom niet ? Na het bovenstaande is op deze vraag maar één antwoord mogelijk en wel dit : gebruikmaking van het in liet sterfhuis aanwezige voedsel staat gelijk met een vergrijp aan het eigendom van den doode; en omdat deze vóór het doodenoffer te midden van het zijne toeft en daarover waakt, heeft de overtreder van liet verbod wraakneming te duchten. Nu is elders reeds gezegd, dat men de nabijheid van een doodengeest vreest, omdat men hem als de bewerker van ziekte en allerlei onheil beschouwt. Gebruik van spijs uit het sterfhuis kan voor den betrokken persoon een aantasten van zijn leven, ziekte ten gevolge hebben. De naaste vraag is dus, op welke wijze een doodengeest iemand ziek kan maken.

Het is algemeen bekend, dat ziekte, hetzij naar het lichaam, hetzij naar den geest, voor den natuurmenseh beteekent, dat een booze geest ongemerkt in den kranken mensch is gevaren en in hem elke pijn, en straks den dood veroorzaakt. Gevoelt hij op een bepaalde plaats van zijn lichaam pijn, dan is hij overtuigd, dat daar op die plaats een booze geest zit; het ophouden van de pijn is het zekere bewijs, dat de geest zich verwijderd heeft. Ook van storing der geestvermogens is alleen deze de oorzaak, dat de een of andere daemon zich in den mensch begeven heeft. Dit geloof is te eer begrijpelijk, wanneer men bedenkt, dat de geesten, hoewel onzichtbaar, toch zeer materieel gedacht worden. In dit opzicht nu staat een doodengeest op één lijn met eiken anderen geest. Gelijk Tylor zegt, ook de doodengeest is ..able to enter into, possess. and act in the bodies of other men. 1J. Wanneer de nabestaanden na een sterfgeval dus den doode tegen zich innemen door gebruik van het zijne, dan loopen zij gevaar, dat hij als ziektebrengende kwelgeest op-

') Tylor, Primitive Culture, I, 429