is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beteekenis bij alle volken, waar het voorkomt, in staat zouden zijn. is het bovendien voor ons doel overbodig. Het ligt in onze bedoeling, het vasten te bespreken bij een bepaald volk. bij Israël. Nu is opgemerkt, dat menig volk in zijn geschiedenis, hoewel op geheel eigen wijze, de godsdienstige ontwikkeling doormaakt, die in den gang van de godsdienstige idee in de geheele menschheid is waar te nemen. Indien dus. en zoo ja. in zooverre de Israëlietische godsdienst zich heeft ontwikkeld, zal ook het vasten, waar het voorkomt, in die ontwikkeling deelen. Zoo beschouwd, moet een onderzoek naar de beteekenis van het vasten bij Israël, in zijn resultaat getuigen van de juistheid van het bovengestelde.

Vóór wij deze Inleiding besluiten, rest ons nog een korte bespreking van voorbeelden van vasten, die in de behandeling van het verschijnsel geen plaats vonden.

In de eerste plaats: liet vasten bij gelegenheid van geboorte. Dit vonden wij medegedeeld van de Caraïben. Bij hen wordt ook jrevast bij het intreden dor puberteit. De reden van deze onthouding, die hoogstwaarschijnlijk voor beide gevallen dezelfde is. kunnen wij slechts bij benadering vaststellen. In Polyneslë „mothers after childbirth were taboo" 1), die daarom door anderen gevoed werden, aangezien de aanraking met de handen het voedsel zou ,.besmetten". Ook in Celebes is de moeder na de bevalling pamali = taboe. 2) In Israël o.a. is zij gedurende bepaalden tijd ,.onrein". 3) Dit laatste begrip gaat onmiddellijk terug op het taboe. 4) Bij geboorte bespeurt men dus blijkbaar de werking van het bovennatuurlijke.

Daar geboorte en dood beide, voor den natuurmensch vooral, onbegrijpelijk zijn en iets zeer geheimzinnigs hebben, en hij op grond daarvan moet besluiten tot bovennatuurlijk

') Encyclopedia Brittaiinica, art. Taboo. 1. c. - «> Lev. 12. - 4) Vg. blz. 27, 41.