is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Terwijl alzoo liet vasten in de eerste vorm uit vrees wordt ondernomen, een negatief resultaat bedoelt, en feitelijk nog gedwongen hongeren is, is het vasten in dezen tweeden vorm uit streven naar gemeenschap met het bovennatuurlijke geboren. beoogt een positief resultaat, maar is nog slechts middel ter bereiking van de gemeenschap, weshalve de onthouding nog niet om baars zelfs wil wordt beoefend.

3. Komt ook in den tweeden vorm het vastenbegrip nog niet tot zijn recht, de volstrekt vrijwillige onthouding zal niet enkel meer middel moeten zijn, maar om haars zelfs wil worden betracht. Dit geschiedt daar, waar het vasten voorkomt als verootmoediging voor de godheid, als vorm van boetedoening, als teeken van geringschatting van het natuurlijke.

Is in den tweeden vorm het bovennatuurlijke een wereld tegenover den mensch. waarmede hij gemeenschap zoekt door middel van het vasten, in dezen derden vorm ontvangt de natuurlijk levende (d. i. etende en drinkende) mensch de wijding van het bovennatuurlijke, anders gezegd wordt de natuurlijke mensch deelgenoot van het bovennatuurlijke, door afsterving aan het natuurlijke. De volstrekt vrijwillige onthouding van voedsel staat gelijk met toewijding aan het bovennatuurlijke, is doel en dus met recht rasten.

Zoo blijkt het gebruik der onthouding eerst aan het einde der ontwikkeling een volstrekt vrije daad te zijn. Ook dit is in overeenstemming met de ontwikkeling van de godsdienst. Evenals deze eerst aan het eind harer ontwikkeling tot ontplooiing van haar vollen inhoud komt, zoo blijkt ook eerst in het resultaat der ontwikkeling van het vasten, wat het wezenlijk is.

Toch. al houdt de ontwikkeling van het vastengebruik gelijken tred met die van de godsdienst, deze twee zijn niet gelijkwaardig. Is godsdienst in bet wezen van den mensch gegrond, het vasten is slechts een ritus. Kan van de eerste