is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haalde Mischna-teksten. .Torna 8 : 1 wordt, behalve eten en drinken, voor den Verzoendag verboden: zich wasschen, zich zalven, het aanbinden der sandalen, en de bijslaap. Taanith 1 : 4—7 wordt ten slotte, wanneer op het vasten van den enkeling de regen nog niet is gevallen, de rvjyn verscherpt tot onthouding ook van wasschen, zalven, enz. '3 V is dus een ruimer begrip dan 'x. Zoodra evenwel sprake is van j 'y is het eerste, wat men nalaat: het gebruik van spijs en drank. Daarom kan onder de uitdrukking in elk geval vasten worden verstaan.

In aansluiting aan de eigenlijke beteekenis wordt '3 'y in 't Grieksch overgezet met rxirenovv riji/ ^ux*iv.

Wij hebben dus bevonden, dat cix beteekent: het zich vrijwillig onthouden van spijs (en drank), vasten. Ongeveer met de Ballingschap komt voor hetzelfde begrip 'j 'y in gebruik. Lev. 16 : 2!», 31; 23 : 27v. en Num. 29 : 7, zoowel als •les. 58 : 3, 5 en Ps. 35 : 13 dagteekenen zoo niet uit de Ballingschap, dan toch uit den tijd daarna, cix. dat eigenlijk het woord voor vasten is, treffen wij aan door de geheel O. Tsche letterkunde heen, vooral vóór de Ballingschap natuurlijk. Na dien tijd wordt het zeldzamer om langzamerhand geheel plaats te maken voor 'j 'y. Volstaan wij hier met de opmerking, dat dit verschijnsel wel niet toevallig zal zijn, maar in verband zal blijken te staan met den geest der periode, die met het einde der Ballingschap voor Israël aanbrak.

§ 3. Overzicht der getuigenissen.

In deze paragraaf zullen wij een catalogus opstellen van de gegevens, waaruit de beteekenis van het vasten moet worden afgeleid. In de eerste plaats zullen achtereenvolgens worden vermeld 1. de voorbeelden uit het Oude Testament,