is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. die uit de Apocriefe en Pseudepigrafische literatuur en

3. eenige uit de Oud-Christelijke letterkunde.

De eerste tekst waar wij in liet Oude Testament het vasten ontmoeten is Lx. 31 : 28. Hier wordt melding gemaakt van Mozes niet-eten en niet-drinken gedurende 40 dagen tijdens zijn verblijf op den Siuai in tegenwoordigheid van Jahwe. In liet naastvolgende boek Leviticus treffen wij liet gebruik aan in 1C> : 2!t. 31: 23 : 27. 2!>. 32. Het hier vermelde vasten van den Verzoendag komt ook nog voor in Num. 2!) : 7. Deut. !t : 0. 18 geven een herhaling van het Ex. 34 : 28 opgeteekende bericht. Dan verhaalt Richt. 20 : 26, hoe de Israëlieten na een nederlaag, hun door de Benjaminieten toegebracht. weenend voor Jahwe's aangezicht zaten en te dien dage tot den avond vastten. Rijk aan voorbeelden zijn de boeken Sainuël. 1 Sam. 7 : 6 roept Samuël ganseli Israël bijeen: zij verzamelen zich te .Mispa, scheppen water, gieten dat uit voor Jahwe's aangezicht, vasten dien dag en zeggen: „wij heblien tegen Jahwe gezondigd." In 1 Sam. 14 : 24 bezweert Saul het volk met de woorden: „Vervloekt de man, die iets gebruikt vóór den avond." De Jabesieten vasten 7 dagen na een nachtelijken tocht ter wille van de lijken van Saul en zijne zonen, 1 Sam. 31 : 13. David en de zijnen bedrijven rouw, weenen en vasten om Saul en zijn zoon .Jonathan en om het volk van Jahwe en het huis Israël. 2 Sam. 1 : 12, terwijl in 3 : 35 David in zijn rouw over den dood van Abner weigert vóór zonsondergang brood of iets anders te proeven. Vroeger reeds maakten wij melding van Davids vasten l>ij gelegenheid van de ziekte van zijn kind, 2 Sam. 12 : 16v. In 1 Kon. 21 : 9 schrijft Izebel in een brief aan de oudsten en edelen van Jizreël : „Kondigt een vasten af ; vs. 12 volgt de uitvoering van dit bevel. Na de strafrede van Klia scheurt Achab zijne kleederen, doet een rouwkleed om het lijf en vast. 1 Kon. 21 : 27v. 1 Kron. 10 : 12 bericht liet 1 Sam. 31 : 13 vermelde vasten der inwoners van