is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE HOOFDSTUK.

Het doodenvasten.

§ 1. Bespreking der teksten.

Het ligt voor de hand, dat de bespreking van het vasten bij gelegenheid van een sterfgeval, uitgaat van 2 Sam. 12 : 15v. Onder de weinige voorbeelden van dit gebruik toch wordt alleen hier niet meer uitvoerigheid over den ritus gesproken. De inhoud der pericope is bekend. Nathan heeft in een strafrede David onderhouden over zijn zonde tegenover Uria en hem aangekondigd, dat .Jahwe als straf voor zijn vergrijp o. m. het hem bij Bathseba geboren kind zal doen sterven. En niet zoodra is Nathan heengegaan, of het kind wordt ziek. Nu gaat David God zoeken voor zijn kind, vast, gaat naar binnen en legt zich op den grond neder. Tevergeefs beproeven de oudsten van zijn huis hem tot opstaan te bewegen: David weigert en gebruikt geen spijs. Op den Tden dag sterft het kind. en nauwelijks bemerkt de koning, dat zijn zoon gestorven is, of hij staat op van den grond, wasclit en zalft zich, trekt andere kleederen aan, gaat het huis van Jahwe binnen, werpt zich daar neder en vraagt, in zijn huis teruggekeerd, om brood. Deze handelwijze van David komt zijn dienaren wonderlijk voor, wal zij uitspreken met de woorden: „waarom handelt gij aldus, zoolang het kind leefde, hebt gij gevast en geweend, en nauwelijks