is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog doe mij Jahwe, indien ik vóór zonsondergang brood of iets anders proef", vs. 35. En als het volk dit opmerkt, is liet overtuigd, dat de moord van Abner Davids werk niet was, vs. 37.

Ook in deze pericope zou in de eerste plaats gedacht moeten worden aan een vasten als uitdrukking van smart. Maar ook hier zijn het de bijomstandigheden, die een onderzoek in andere richting aanbevelen. Opgemerkt zij vooreerst, dat, evenals in 2 Sam. 1 : 12, de mannen van David, bij wie toch geen diepgaande smart verondersteld mag worden, zoo ook hier het gansche volk. en zelfs Joab, de moordenaar zelf. genoodzaakt worden mede te doen aan het rouw Indrijven over het slachtoffer. Wel is onder de door die mannen in acht te nemen gebruiken het vasten niet vermeld (waarschijnlijk kwam het daaronder niet voor, want vs. 35 «loet uitkomen, dat alleen David vast), maar reeds het feit, ook hier vermeld, dat lieden, die in hun hart zeker niet treurden, toch aan rouwbedrijf mededoen, is bewijs genoeg, dat hier wederom sprake is van een groep rouwgebruiken, die, hetzij dan tevens uitdrukking van inderdaad aanwezige droefheid, hetzij niet. na een sterfgeval werden in acht genomen.

1 'at ook het vasten tot die groep gebruiken behoort, wordt niet slechts door 2 Sam. 1 : 12 e. a„ maar ook door den tekst in behandeling waarschijnlijk gemaakt. Het is toch zeer natuurlijk, dat David. de man, die hel meest door den dood \an Abner getroffen wordt, ook in uitgebreider mate en met meer ernst de rouwgebruiken in acht neemt dan de overigen: behalve de in vs. 34 genoemde handelingen, neemt alleen David ook nog het vastengebruik in acht.

Hebben de behandelde gegevens ons nog geen positief rerultaat aan de haiul gedaan, maar althans de richting aangewezen, waarin wij mogelijk opheldering zullen vinden,