is toegevoegd aan je favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 4. Oorspronkelijke reden van het doodenvasten.

^ oorrlat wij op grond van liet bovenstaande gaan uiteenzetten. welke de eigenlijke drijfveer voor het vasten na een sterfgeval moet zijn geweest, een enkele opmerking over de verklaringen tot nu toe gegeven.

,.Le jeune trouve sa raison et sa cause dans 1'impureté de la mort" !). Dit oordeel is juist, maar niet voldoende. Zie hierover de vorige paragraaf.

Ook de verklaringen van het doodenvasten, resp. als , Selbstdemiitigung vor Jahveh" 2), „Ausdruck der Trauer und buszfertiger Stimmung" 3) en dergl. kunnen op weerlegging geen aanspraak meer maken. Toch willen wij niet ontkennen. dat in de laatste bepaling een element van waarheid schuilt.

Schwally. die den doode beschouwt als god. noemde4) bet vasten bij overlijden een middel voor de nabestaanden om ..de gunst der afgestorvenen te verwerven." Te recht is dit bestreden o. a. door J. C. Matthes, Theol. T. 1000. blz. 104. Dit kunnen wij laten rusten, omdat Schw. blijkbaar sedert van meening is veranderd5) en met J. C. Matthes de verklaring van R. Smitli van het vasten ,.as a religious rite"' toepast op het doodenvasten. Omdat in hun oog de dooden goden zijn. is dit begrijpelijk. Hoewel door hem erkend moet worden, dat ..een gevoel van ootmoed mede in het spel is. wil M. het vasten verklaard zien, als „voorbereiding tot de verbinding met de godheid in het algemeen" 6). Dit gevoelen is onjuist. In de eerste plaats, omdat

') A. Guérinot, Le eulte des morts ohez les Hebreux, Journal Asiatique, 10e Serie, IV, 1904, p. 407.

4) Frey, Tod, u s. w. S. 81 f.

") Marti, Gesch d. V. Isr., S. 42

4> L. n. d. T„ S. 26.

') vg. Matthes, T. T. T. 1905, blz. 9.

•) L. c.