is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wie dit toegeeft, zal het ook waarschijnlijk kunnen achten, dat in Israël, evenals in het Animisme, het doodenvasten plaats grijpt uit vrees voor het met het voedsel opnemen of ,.eten" van den doodengeest. Daar de Israëlietische voorstellingen. wat dit punt aangaat, niet strijdig zijn met de animistische. zal men, hoe weinige overigens de bewijsgronden zijn, waarop het gevoelen steunt, het aannemelijk achten, dat de oorspronkelijke reden van het doodenvasten bij Israël overeenstemt met die in het Animisme.

§ 5. Oorsprong van het doodenvasten.

Wanneer men zich ten doel stelt, een bepaald verschijnsel in de godsdienst in zijn beteekenis te doorgronden, dan is een der eerste vragen, die men zich ter beantwoording voorlegt: welke is de oorsprong? Maar als bij het onderzoek blijkt, dat de eerste oorzaak van het verschijnsel steeds verder terugwijkt in het verleden, en zelfs over de grenzen der geschiedenis verborgen ligt, dan is een beantwoording van de vraag naar den oorsprong niet gemakkelijk. Men doet dan het beste, allereerst te onderzoeken wat gegeven is. Eerst daarna is het mogelijk, zich een oordeel te vormen omtrent de mogelijke herkomst van het voorwerp van onderzoek. De verklaring van den oorsprong blijft in dat geval evenwel hypothese. Zoo ook hier. Van een resultaat gelijk een streng historisch onderzoek kan bieden, is hier geen sprake meer. De grens der geschiedenis wordt overschreden. De geschiedenis van den Israëlietischen godsdienst kent van het doodenvasten slechts weinige voorbeelden. Bovendien draagt in die gevallen de ritus reeds bet merkteeken van afgeleefd te zijn. Blijkt uit 2 Sam. 12 : l">v. duidelijk, dat daar het doodenvasten als onbegrepen en waardeloos gebruik wordt terzijdegesteld, ook de andere voorbeelden doen het vasten