is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met de belijdenis van eigen nietigheid en Gods grootheid (20 : Gv.) is liet vasten een werkheilig middel de gunst der godheid te winnen. Het vasten is een verdienstelijk werk.

In Ester is driemaal sprake van vasten. In de eerste plaats lozen wij in 4 : 3. dat ,.in alle provinciën, waar het bevel des koning (alle .Joden le verdelgen) aankwam, groote rouw onder de Joden was. vasten >), geween en misbaar: velen spreidden zak en asch als leger." Het vasten is evenals Esra 10 : (ï toeken van rouw en droefheid.

Van meer belang is Est. 4: 10. waar Ester aan Mordechai dit bescheid geeft: ..Ga, verzamel alle Joden, die zich in Sjusjan bevinden en vast oin mijnentwil iais): eet en

drinkt niets drie dagen lang, nacht en dag. Ik zal eveneens met mijne dienaressen vasten."

Prof. W ildeboer (comm. t. p. serie Marti) is van oordeel. dat hier ..kein Fasten volle drei Tage hindurch gemeint ist." 5 : 1 toch zegt. dat Ester den derden dag een koninklijk gewaad aantrekt om zich voor den koning te vertoonen. Zij gaat naar Xerxes „offenbar schon morgens." Bovendien zou ook de eerste der drie vastdagen afvallen, omdat gedurende het zenden van berichten over en weer, van Ester aan Mordechai en omgekeerd, het grootste deel van den dag zeker was gepasseerd, voordat Mordechai den raad van Ester drie dagen te vasten kon beginnen uit te voeren.

De opmerking over den eersten vastdag is niet juist. Het besluit drie dagen te vasten bedoelt natuurlijk drie volgende dagen. Een dag, die reeds geheel of gedeeltelijk voorbij was, kon niet meer in aanmerking komen, want een vastdag begint óf met zonsondergang óf met zonsopgang. De liiei bedoelde vasten begint blijkbaar met zonsondergang, omdat

') oijf. LXX vermeldt geen vasten, maar heeft in plaats daarvan wat volgens Schleusner (Lexicon in LXX) hier „vocem querulam vel preces cum jejunio conjunctas notat". (?)