is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet verwoeste heiligdom heeft ten einde gebracht, verschijnt hem plotseling de engel Gabriël, die verklaart, gekomen to zijn. om Daniël een helder inzicht, d. i. openbaring omtrent de toekomst te geven, vs. 21v.

Dan. 10 : 2v. lezen wij: „In die dagen was ik, Daniël, rouw bedrijvend drie weken lang: ik at geen smakelijk brood, \ leesch noch wijn kwam mij over de lippen, en ik zalfde mij niet, totdat volle drie weken verloopen waren. En op den 24sten dag der eerste maand bevond ik mij aan den oever der groote rivier, den Tigris. Ik sloeg mijne oogen op, en

daar zag ik een man, in linnen gekleed, enz Alleen ik,

Daniël, zag die verschijning; de mannen, die bij mij waren, zagen haar niet; ..mijn kleur verschoot en verdween en ik beliield geen kracht. Daar hoorde ik liet geluid zijner woorden, en toen ik dit vernam, zonk ik in diepen slaap en

zie, een hand raakte mij aan en deed mij sidderend oprij-

zen 11'J zei(le tot mij: Vrees niet, Daniël; want van den

eersten dag af. dat gij er uwe zinnen op gezet hebt, om inlichting te verkrijgen en u te verootmoedigen voor uwen God. zijn uwe woorden gehoord en op uwe woorden ben ik gekomen, enz."

Deze drie voorbeelden van vasten worden in één verband behandeld, omdat zij volkomen gelijksoortig zijn. Op de onthouding volgt telkens een openbaring. Ook bij de woorden van Dan. 10 : 2v. zullen wij aan vasten moeten denken. Niet alleen maken 2 : 17 en 9 : 3v. dit waarschijnlijk, in 10 : 2 wordt de onthouding van vleesch en wijn, het eten van onsmakelijk brood met rouwbedrijf als ..verootmoediging voor God" gekarakterizeerd ('s ^ m:ynnN. een uitdrukking, waaronder in den regel ook vasten wordt verstaan.

Omdat op de onthouding telkens een openbaring volgt, noemt men dit vasten gewoonlijk een voorbereiding tot de onh angst \an goddelijke openbaring. Met deze bepaling wordt evenwel weinig verklaard. Daniël vast langdurig en