is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tut liem en zeide: Indien gij Gods Zonn zijt. zeg, dat deze steenen brooden worden, enz., vg. Luc. 4 : lv.

De vasten als zoodanig heeft met de verzoeking niet te maken. Slechts het feit, dat .Jezus na afloop der 40-daagsche onthouding hongerde, is aanleiding, dat de duivel Jezus kan verzoeken. De hoofdzaak in dit verhaal is de verzoeking. Om op de genoemde wijze verzocht te kunnen worden, moest •lezus zich gedurende langeren tijd van voedsel onthouden hebben. De 40-daagsche vasten dient om de verzoeking mogelijk te maken, is dus van ondergeschikt belang. Om die reden is de vraag naar de beteekenis dezer onthouding misplaatst. Wellicht heeft men gelijk, wanneer men oordeelt, dat Jezus 40 dagen vast op voorbeeld van Mozes, zijn grooten voorganger. Ex. 31 : 28; Deut. 9 : 9, 18 of in navolging van Elia. 1 Kon. 19 : 8. Doch Elia vastte niet. Hij ging door de kracht van de spijs, hem door den engel verstrekt, 40 dagen en nachten. Staat Jezus' vasten in samenhang met Elia's onthouding, dan is ook hier het vasten in oneigelijken zin bedoeld. Vervuld van heiligen geest (jtttvsu/ixtcs iy'm Luc. 4 : 1), dien hij kort te voren bij den doop in den Jordaan had ontvangen, zou Jezus de behoefte aan voedsel gedurende 40 dagen niet hebben kunnen gevoelen. Voorts, wanneer Jezus eerst ..ten laatste hongerde" (Matth. 4 : 2) na de 40-daagsche onthouding, kan men daaruit afleiden, dat hem te voren niet hongerde, zoodat er van opzettelijke onthouding, d. i. vasten, geen sprake was.

Doch vasten of geen vasten, deze tekst behoeft ons niet langer bezig te houden, omdat de onthouding slechts wordt vermeld, om de verzoeking mogelijk te maken.

Overbekend is Matth. C: 16v. : „Wanneer gij vast. ziet niet somber gelijk de geveinsden; want zij maken hun aangezicht onkenbaar, opdat de menschen mogen zien, dat zij vasten. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon weg. Maar