is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gij, als gij vast. zalf uw hoofd en wascli uw aangezicht, opdat niet de menschen zien, dat gij vast, maar uw Vader, die in t verborgen is; en uw Vader, die in 't verborgen ziet, zal het u vergelden."

De geveinsden zijn de Farizeesche Joden, wien het vasten als verdienstelijk werk geldt (Luc. 18 : 12).

Het vasten behoort tot de rouwgebruiken. Meestal gaat niet onthouding inachtneming van een of meer andere rouwgebruiken gepaard, Neh. 9:1; .Jes. 58 : .">; Jona 3 : G; Dan. 9 : 3 enz. Zoo heeft ook hier het ,,onkenbaar maken van het aangezicht (xCpxviZsvrt tx xpfowrrx) betrekking op het volbrengen van zulke gebruiken. Welke handeling(en?) hier bedoeld wordt (worden ), schijnt twijfelachtig. Alen heeft gedacht aan het bestrooien met ascli (o. a. G. Vissering, vert. N. T. t. p.) vg. Jes. 61 : 3 e. a. Doch daardoor behoefde het uiterlijk niet somber, het aangezicht niet onkenbaar Ie worden. Immers men strooide op het hoofd en niet op het gelaat. Maar bovendien is het twijfelachtig, of bet zich bestrooien met asch oorspronkelijk wel een rouwgebruik was. Het zitten in asch en de bestrooiing van het hoofd met aarde of stof zijn erkende rouwgebruiken. In sommige gevallen althans zal men in pl. van nas = asch moeten lezen iss — tulband, zoo h.v. 1 Kon. 20 : 38: 2 Sam. 13 : 19 >). Wellicht bed elt de Nieuwe Synodale Vertaling N. T. iets dergelijks. wanneer zij meent, dat men het gelaat onkenbaar maakte o. a. ,.door het aantrekken van een rouwkleed, waardoor het gelaat grootendeels bedekt werd." Ook beteekent het w.w. &<pxvi%£iv, hier in Matth. fi gebezigd, soms „bedekken, verbergen'' 2). Te eer zou men geneigd zijn ook hier bij het „onkenbaar maken van 't gelaat" te denken aan bedekking

') Zie hierover M. Jastrow Jr., Dust. Earth and Ashes as symbols of mourning among the Ancient Hebrews. Journ. of the Americ. Oriënt. Soe. XXa 1899 p. 133 ff.

s) ,T. F. Schleusner, Lex. N. T. 1824