is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sclien den vastendag van 9 Ab en den vreugdedag van 15 Ab nagenoeg een week. Indien men op den dag der sïkkelbreking het feest van den herleefden, gedurende langen tijd ijverig beklaagden, Tammuz vierde (blz. 18), waarom culmineert de rouwtijd over zijn dood dan reeds op den 9den? Wanneer de vergelijking met het feest in Tischri wordt vastgehouden en men aanneemt, dat de feestdag 15 Ab parallel loopt met den feestdag 10 Tischri, dan zou 9 Ab allicht in plaats van met den Verzoendag, met 3 Tischri op één lijn gesteld moeten worden. Een oplossing der moeilijkheden lijkt voorhands wel niet mogelijk. Men vergelijke nog M. Taan. 4:7: „Gedurende de week, waarin 9 Ab valt, is het verboden zich te scheren of kleederen te wasschen De

rouw duurde dus tot na den 9den Ab.

Ook ten aanzien van den rouw- en vastentijd in Tischri dwingen de gegevens ons niet bepaald te denken aan een termijn van een week. Want niet slechts van 8 Tischri af, maar in het algemeen tussclien nieuwjaar en Verzoendag valt de termijn van boetedoening. Voorts zou het feit, dat sommigen reeds de gelieele maand Elul zich aan rouwbedrijf overgaven, tot het besluit kunnen brengen, dat hier aan een 40-daagschen rouwtijd moet worden gedacht.

Hiermede stappen wij van dit onderwerp af. Want hoe belangrijk overigens, de Tammuzvereering staat met ons onderzoek naar de beteekenis van het vasten in Israël slechts in verwijderd verband.

i; 4. De Purim- of Estervasten.

Volgens Est. 9 wordt het purimfeest gehouden in herinnering aan de gelukkige uitredding der Joden van het Perzische Rijk, toen Haman hunne uitroeiing had besloten. Blijkt uit 9 : 16v., dat sommigen den 14den Adar, anderen den 15den herdachten, 9 : 21, 27 wordt verordend, dat de Joden