is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vasten op 13 Adar wordt niet eerder dan in de 8ste eeuw melding gemaakt, en wel in de Scheëltöt van R. Aclia, afd. Snp'V Voorts bevat het talm. traktaat Soferim (uit + denzelfden tijd) opmerkingen over een vasten niet op, maar na de purimdagen, 1< : 4; 21 : 1. Het behoeft nauwelijks gezegd te worden, dat hieruit volstrekt niet volgt, dat Est. 9 : 31 een vastengebud voor de toekomst bevat. Behalve dit blijven er nog twee andere mogelijkheden over. De Estervasten kan in zwang gekomen zijn ten gevolge van verkeerden uitleg van Est. 9 : 31, ,.par excès de zèle ', of ook het vasten op Purim is een oud gebruik.

liet eerste komt ons geenszins waarschijnlijk voor. In abstracto is het mogelijk, dat na eeuwen het op zich zelf vrij onduidelijke Est. 9 : 31 is misverstaan. Maar evenzeer in het algemeen is niet aan te nemen, dat men erkende feestdagen van hun karakter zou gaan berooven door een niet, althans slecht gemotiveerde vasten te houden. Er is reden te gelooven, dat 14 en 15 Adar later meer algemeen als feestdagen zijn gevierd dan oorspronkelijk 1). Op deze datums bestond dus in lateren tijd minder aanleiding te vasten dan vroeger. Maar 13 Adar dan? Werkelijk wordt de Nikanordag sedert minstens 1000 jaren niet meer herdacht. Doch het vasten op dien datum is niet gemotiveerd met Est. 9 : 31, maar met M. Megilla 1 : 3, waar evenwel geen vasten wordt genoemd, Scheëltöt, 1. c. Het Meg. 1 : 3 voorkomende nD'ia Dl' wordt verklaard als rvjyn CV- 2) Levi meende daarom,, dat deze uitleg ,,est le resultat d'une méprise incompréhensible". Zoo onbegrijpelijk is de zaak echter niet, indien men het maar mogelijk acht, dat de purimvasten een oud gebruik is. In elk

') Over de luidruchtige feestviering, het Haman-kloppen, het overmatig veel eten en drinken, enz. is in Mischna zoo min als in Tosefta Megilla iets te vinden.

2)-n« is pyrnoi pc::no bnpnr' Kin n-ymDi" '"iD'33 oi'D'osniïrvaïp, vg. blz. 273v.