is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r

neemt, riat de vroeger op ongeregelde tijden naar de behoeften van liet oogenblik gehouden rechtszittingen, in lateren tijd geregeld op Maandag en Donderdag plaats hadden, dan ligt de gevolgtrekking niet ver, dat daardoor op deze dagen juist nu en dan werd gevast, wat de aanleiding kan geworden zijn, ook andere vasten op deze dagen te plaatsen of te verleggen. In dat geval blijft natuurlijk nog onbeslist, waarom de rechtscolleges bij voorkeur op Maandag en Donderdag en niet op andere dagen der week zitting bielden. Maar liet vasten wordt dan toch eenigermate verklaard.

Toch moet ook deze opvatting wijken voor een betere.

In de vorige § werd, in onderscheiding van de vasten der anschë maamad en de regenvasten, melding gemaakt van al of niet vooraf bij gelofte opgelegde private vasten op den 2den en 5den dag der week. De volgende uiteenzetting zal trachten aan te toonen, dat de Christelijke en Joodsche vasten op bepaalde weekdagen in oorsprong niet anders zijn dan de vasten der gemeentelijke vertegenwoordiging in den tempel. Zoo vreemd dit aanvankelijk moge klinken, zoo verrassend is het feit zelf. Uit onderscheiden teksten is gebleken, dat. terwijl de Joden op Maandag en Donderdag plachten te vasten, de Christenen zich op Woensdag en Vrijdag onthouding oplegden. Op grond van het getuigenis van Didaclie 8:1 en ook afgescheiden daarvan, moet worden aangenomen. dat de Christenen het gebruik hebben overgenomen van de Joden met opzettelijke verplaatsing der vasten op andere weekdagen. Nu beet deze vasten in de Christelijke wereld o.a. in Herder van Hermas, Gel. "> : 1: v77X7iw/', bij Tertullianus, de Jej. 2: „statio". Tot op heden schijnt men vrij algemeen aangenomen te hebben, dat dit woord voor de vasten in gebruik gekomen is ,,nach einem naheliegenden Vergleich aus dem Militfirdienst"; voorts, daar hot woord in het Christendom eerst bij Hermas en Tertullianna wordt aangetroffen, dat de uitdrukking ,,im Oriënt nicht hei-

I