is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezegd te worden, waarom volgens liet getuigenis van hetzelfde vers .»]) dezelfde dagen behalve synagogebezoek en

vasten ook rechtszittingen werden gehouden (,, 0p die

dagen houden de gerechtshoven zittingen "). Reeds werd

opgemerkt, dat de synagoge vermoedelijk geboren is uit de samenkomsten aan de stadspoort. Dit moet thans zoo worden verstaan, dat de thuisgebleven leden der dienstklasse aanvankelijk aan de stadspoorten bijeenkwamen, waar oudtijds eveneens recht werd gesproken. Aan den anderen kant hield het sanhedrin in den tempel waarschijnlijk ter zelfder plaatse zijne zittingen als waar de anschë maamad bijeenkwamen om te lezen. Voegt men hierbij, dat er wezenlijk verband moet gezocht worden tusschen synagoge en sanhedrin, dan moet de mogelijkheid toegegeven worden, dat hetzij uft praktische overwegingen, hetzij omdat vóór den ondergang van stad en tempel het staatkundig-burgerlijk en kerkelijk-godsdienstig leven feitelijk niet gescheiden waren, in de godsdienstige samenkomsten ook maatschappelijke belangen werden behartigd. In de synagogen had de rechtspraak plaats, Matth. 10:17; 23:34; Mare. 13 : «J; Luc. 12:1; 21:12; Hand. 22 : 19. En daar men bepaaldelijk op Maandag en Donderdag in de synagogen bijeenkwam om te lezen, lag het voor de hand, dat ook dan recht werd gesproken. Wel werd ook op sabbath in de synagoge gelezen, maar dan hielden de rechtscolleges geen zitting (en evenmin op feestdagen), T. Sanh. 7:1: M. Beza 5 : 2.

§ 8. Vastdagen in het algemeen, a. Gemeentevastdagen.

Uit de talrijke boven besproken teksten moet reeds met voldoende duidelijkheid gebleken zijn, welk een belangrijke plaats het vasten in het godsdienstig leven der Israëlieten innam. Dit moet te meer opvallen, omdat in de Wet slechts