is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zou licht aanleiding kunnen geven tot misverstand. In het algemeen is het gestelde onderscheid juist. Maar wie mocht meenen. dat al de genoemde bepalingen voor eiken algemee nen vastdag gelden, heeft ongelijk. Daar de 5 eerstgenoemde punten van verschil positief zijn ten aanzien \an de algemeene of gemeente vasten, doch negatief met betrekking tot de private onthoudingen, terwijl omgekeerd in liet laatste punt de geldigheid der Meg. Taiinitli ten opzichte van gemeentevasten wordt ontkend, zullen wij in de eerste plaats de uitspraken omtrent gemeentelijke vasten aan de werkelijkheid toetsen, om daarna bij de bespreking van private vasten de Meg. Taanith ter sprake te brengen.

„Bij gemeentevasten", zoo luidde het eerste punt, ,.eet en drinkt men, zoolang het nog dag is," m. a. w. gemeentelijke vasten duren van avond tot avond. In overeenstemming hiermede beginnen de algemeene vasten van 0 Ab, 10 Tischri, alsmede de laatste tien regenvastdagen den vorigen avond. De onthouding duurt daar werkelijk telkens volle 24 uur. Mordechai en de zijnen vasten drie nachten en drie dagen, Est. 4 : 16. Ook deze (algemeene) vasten begint dus in de

avondschemering.

Doch niet alle gemeentevasten beginnen den vorigen avond. De algemeene vastdagen S Tischri, 10 Tebetli, en 17 Tammuz al aanstonds duren geen 24 uur, Schulchan Arucli, Uebers. von Löwe, I2 S. 117. In de tweede plaats wordt volgens het getuigenis der Misclina (Taan. 1 : 5) gedurende de drie eerste gemeentelijke regenvasten telkens na het invallen der duisternis gegeten en gedronken. De bepaling der Tosefta kan evenmin toepasselijk zijn op de vierdaagsche vasten der anschë maainad, welker onthouding men toch ook onder de algemeene vasten zal moeten rangschikken.

Het tweede punt: ,,Bij gemeentevasten is verboden te werken. te wasschen, te zalven, schoenen aan te trekken, alsmede de bijslaap", wordt slechts gelogenstraft door de eerste ge-