is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«laags hunne handen opheffen" en wel: ,.op vastdagen, vastdagen fier .Toodsche vertegenwoordiging fin den tempel] en op den Verzoendag." Onder de eerstgenoemde „vastdagen" kan men moeilijk alle overige gemeentevasten verstaan, maar omdat één vastentijd wordt liedoeld. zal men vermoedelijk aan de in het traetaat Taanith zoo herhaaldelijk besproken regenvasten moeten denken.

Ten slotte lazen wij in T. Taan. 2 : 4, dat „gemeentevasten niet onderbroken worden door de feestdagen vermeld in de Meg. Taanith." Het is duidelijk, dat in deze bepaling niet zoozeer gedaelit is aan de jaarlijks op vastgestelde tijden terugkeerende vastendagen, als wel aan vastdagen. die. naar aanleiding van toevallige gebeurtenissen, rampen, dreigende gevaren enz. uitgeroepen, op alle dagen van liet jaar kunnen vallen. Immers terwijl het a priori eigenlijk al onmogelijk is. dat een bepaalde datum èn vastendag èn feestdag gelijk kan zijn '). geen algemeene vastendag valt in werkelijkheid 2) samen met een der feestdagen vermeld in de vastenrol. De bepaling kan daarom slechts van toepassing zijn op vastdagen. afgekondigd naar aanleiding b.v. van een sprinkhanenplaag (Joel 1 : ltv.), regengebrek, honigdauw, pest, (M. Taan. 3 : 2v.) enz., welke plagen ten allen tijde, dus ook op feestdagen, vasten noodzakelijk kunnen maken.

Het getuigenis der Tosefta wordt deels bevestigd door M. Taan. 2 : 10 : ..Men legge de gemeente geen vasten op op nieuwemaan, Chanukka of Purim", aldus R. Gamaliel. ,,Is men evenwel reeds begonnen, dan wordt op deze dagen de vasten niet onderbroken." ,,Doch," meent R. Meïr, ,,al zegt

') Doch zie M. Taan. 4:8, waar de Verzoendag een Die Dl* wordt genoemd.

2l In werkelijkheid niet, want wanneer 3 Tischri in de Meg. Taiin. onder de blijde dagen wordt gerekend, waarop niet gevast mag worden, en de vastentabel uit de 7Je eeuw, zoowel als jer. Taan. 4:6 denzelfden datum onder de vastendagen opneemt, dan zijn de Rabbijnen met zich zelf in lijnrechte tegenspraak.