is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<lat de vertegenwoordigers der Joodsclie gemeente, wier onthouding van Maandag tot Donderdag duurt, niet heeten te vasten op Vrijdag ter eere van den sabbath, M. Taan. 4 : 2. Het kan dus niet bevreemden, dat Josö de Galileër zegt (T. Taan. 2 : 6): ,.Wanneer iemand een gelofte gedaan heeft te zullen vasten op \ rijdag. dan is dat oen ongeldige gelofte (SVw' nyiSw'.') I er eere van den sabbath geschiedt trouwens meer. Wanneer bij de algemeene vasten, afgekondigd om regen van den hemel af te smeeken en gehouden telkens op Maandag en Donderdag, eindelijk ook de winkels moeten worden gesloten op de vastdagen, dan mogen ze des Donderdags geopend worden „ter eere van den sabbath," M. Taan. 1 : 7. In de week. waarin Ab valt, is het verboden zich te scheren en kleederen te wassclien, maar op den 5den dag der week is het geoorloofd met het oog op den naderenden sabbath. M. Taan. 4 : (j. Hetzelfde geldt voor de wachthebbende afdeelingen, 2 : 7.

Had men er dus veel tegen, te vasten op den dag van voorbereiding, ook de dag na den sabbath schijnt voor vasten niet geliefd te zijn geweest. De bovengenoemde gemeentelijke vertegenwoordiging had beslist tegen op vasten op den lsten dag der week. Zij vastten niet op Zondag „om niet vanuit rust en lust over te moeten gaan in moeite en vasten, waaraan zij zouden kunnen sterven'", M. Taan. 4 : 2. Er is ons dan ook geen vasten bekend, die met den eersten dag der week begint.

Toch meene men niet, dat vasten op Vrijdag of Zondag beslist verboden is. Meer bepaald over vasten op Vrijdag staan ons nog eenige teksten ten dienste. De Schulchan Aruch1) weet ons te berichten, dat buitengewoon vrome lieden op ^ rijdag plegen te vasten, opdat hunne eetlust op den sabbatli des te grooter zij. Sommige Rabbijnen zouden tegen deze praktijk bezwaren hebben, maar er zich

') Uebers v. L ö w e, I5 S. 47.