is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'lat ,leze tatum van ouds een vastendag was (volgens jer. laan. 4:0 en de vastentabel meergenoemd wegens den moord op Gedalja, volgens de in dit geschrift gehuldigde onderstelling om niet meer op te sporen reden, maar vermoedelijk in verband met 10 Tischri gevierd), tenzij dat bij den samensteller der vastenrol het streven voorzat, dezen (vanouds heidenschen) vastendag in een vreugdedag te doen verkeeren? Door den commentaar op Meg. Taanith c. 15 i) zou men tot het vermoeden kunnen worden gebracht, dat ook 15 Ab, met 10 Tischri volgens R. Simeon 1,. Gamaliël de grootste feestdagen in Israël (M. Taan. 4 : 8), oorspronkelijk evenals 10 Tischri een vastendag was. In verband hiermede is het volstrekt niet zeker, dat het in de bedoeling van den auteur heeft gelegen bepaald „doodenklacht" of rouw over een doode te verbieden. Werd ook niet op algemeene vastdagen, ja zelfs bij private vasten soms rouw bedreven, zonder dat dit een doode gold?

Verschil van opvatting heeft van ouds geheerscht ten aanzien van de slotbepaling. De tekst staat ongelukkigerwijs niet vast. Derenbourg meende te moeten lezen 2):

vva icn' n:t nmp fa if»y vvn, wat hij aldus vertaalde: "Mais tout homnie qui auparavant avait fait voeu de jeüner. se liera par la prière." Dalman») geeft de voorkeur aan de volgende lezing: *) ncN («n nmp ja) vnSp (S3) ps.

') Aldaar lazen wij: irrr nron ar nx (a«o:n^ ïrpnn

ïnmo nes =•«< *<BM r-ipo1? pip nbyo kim- «0 Sji a-xy pip n rwao orn iniK br iS=n ; vg. aant. blz. 280. »> Essai, etc. p. 444, 446

Dialektproben, S. 3,34 ; vg. Gramm d. jüd -palast. Aramaisch, S. 7v. ) Taan 12a wordt gediscussieerd over de vraag of men dan wel idk« moet lezen Toen reeds stond dus de lezing van den tekst niet vast. Volgens H Brann (aangeli opstel inMonatschrift, S. 458v.)heeft in de vastenrol, waaruit R. Josef, een der Taan. 12a diseussieeren,le partijen, argumenteert, het woord ibï 3 niet gestaan. Met dit woord zou R Josef zijn overtuiging hebben willen aanprijzen, dat men nietnx- maar lo« moet lezen. Opzet of misverstand heeft dit dan later in den tekst gebracht. Wat daarvan zij, kan hier niet aan beoordeeling worden onderworpen.

19