is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In pl. v. pS neemt hij dus de variant pS = ,.behalve" en vertaalt iHc 'n met.,Enthaltungsgeltibde", znodat deze „Schluszbemerkung besagt, dass ein Enthaltungsgelttbde das Fastenverbot verdrangt." Zooals men ziet, zoekt Dalman dezelfde strekking in het vers als Derenbourg.

Zoo opgevat leert de uitspraak dus, dat vooraf bepaalde private vasten de vermelde feest- en vreugdedagen verdringen. Doch dit is in zekeren zin in strijd met de boven aangehaalde bewijsplaatsen, waaruit is gebleken, dat men zelfs algemeene vasten met aarzeling laat doorgaan, wanneer zij samenvallen met feestdagen vermeld in de Meg. Taan., en dat private vasten worden onderbroken door de feestdagen van de vastenrol. Ook de bewering, dat hier van bij gelofte vooraf opgelegde vasten sprake is, verandert aan het geval niet veel; omdat dezelfde Talmud, die in dien geest het vers uitlegt, de bepaling bevat, dat elke vasten vooraf bepaald moet zijn, Taan. 12a.

Toch is het waarschijnlijk, dat de slotbepaling heeft willen zeggen, dat vooraf opgelegde vasten de blijde dagen der Meg. Taan. verdringen. Men zal dan evenwel niet moeten denken aan vastdagen, die op willekeurigen tijd werden in acht genomen; dit strijdt te zeer niet de aangehaalde uitspraken. Wel daarentegen aan de vasten van den '2den en 5den weekdag, die aanvankelijk gemeentevasten waren (T. Taan. 2 : 4), maar welker inachtneming later van persoonlijk goedvinden afhankelijk was. Wie dus een gelofte gedaan had eiken Maandag en Donderdag te zullen vasten (Taan. 12a; Luc. 18:12), behoefde zijn vasten niet te onderbreken, wanneer een der blijde dagen, vermeld in de vastenrol, toevallig op den 2den of 5den weekdag viel. De wekelijksche vasten stond in te nauwe betrekking tot het godsdienstig gemeenteleven, dan dat de blijde dagen der vastenrol, van een veelal zoo twijfelachtig karakter, haar mochten verdringen.

Men vindt de vastenrol o. a. opgenomen in G. Dalman s