is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFDE HOOFDSTUK. De ontwikkeling van den vastenritus.

Nu wij do bespreking der teksten en der vastentijden hebben ten einde gebracht, rest ons nog de taak de verschillende bestanddeelen van het samengesteld verschijnsel te overzien. Doch alvorens wij zullen trachten aan te toonen, dat bet vasten van uit oud-Tsraëls godsdienst door het Jodendom heen tot in het eerste Christendom in de verschillende vormen een wezenlijke ontwikkeling doorloopt, eenige algemeene opmerkingen.

Het is nog slecbts weinige jaren geleden, sedert men heeft ingezien, dat aan bet vasten na een sterfgeval een andere beteekenis toekomt dan aan de onthouding bij do overige gelegenheden. Vóór dien was men gewoon, alle gevallen van vasten onder één gezichtspunt te stellen. Ongetwijfeld was het voor de kennis van den vastenritus destijds een loffelijk streven de afzonderlijke gevallen van het ééne verschijnsel juist te groepeeren. Toch zijn nooit de onderscheiden voorbeelden op grond van nauwkeurige vergelijking gesorteerd en onder bepaalde kategoriën thuisgebracht. Men heeft zich tot nu toe tevreden gesteld, het vasten in elk afzonderlijk geval te kenschetsen óf naar de gelegenheid, bij welke de onthouding werd in acht genomen, óf naar de stemming, waarin de vastende mensch zou verkeeren, óf naar de bedoeling, waarmede werd gevast. Doch op geen der drie wijzen komt men