is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ten slotte is ook een groepeering der teksten naar de bedoeling, waarmede wordt gevast, betrekkelijk onvruchtbaar. Een voorbeeld kan dit weder bet best duidelijk maken. Het is gebruikelijk Ex. 34 : 28 en Dan. 9 : 3v. naast elkaar te plaatsen, omdat in beide gevallen bot vasten dient als voorbereiding tot de ontvangst van goddelijke openbaringen. In Ex. 34 wordt vermeld, dat Mozes niet eet en niet drinkt gedurende zijn verblijf op den Sinai. waar bij van Jahwe de Wet in ontvangst neemt. In Dan. 9 volgt op het vasten van den profeet in een visioen de verschijning van Gabriël, die hem de toekomst zal ontsluieren. Er is weinig scherpzinnigheid noodig om te begrijpen, dat in deze teksten de ontvangst van openbaringen in verband staat met het vasten, rechtstreeks of middellijk. Maar er is wezenlijk bezwaar tegen, op grond van die overeenkomst de twee gevallen onder één kategorie te brengen, want men laat dan geen recht wedervaren aan de beteekenis van het vasten in elk bizonder geval. Het is toch niet moeilijk in te zien, dat de wijze, waarop Mozes een openbaring te beurt valt, van gansch anderen aard is dan de manier, waarop Daniël onthullingen worden gedaan. Mozes verkeert persoonlijk met Jahwe, zoodat het vasten plaats vindt met het oog op diens aanwezigheid. Daniëls openbaring daarentegen komt tot hem in den vorm van een visioen, valt dus in zijn eigen bewustzijn, zoodat het vasten in nauwe betrekking staat met het streven, in den geest de toekomstige dingen te aanschouwen of te vernemen. Hoe onvruchtbaar het is, de gevallen te groepeeren naar de strekking van het vasten, moet nog meer in 't oog vallen, wanneer men niet de genoemde voorbeelden het vasten van b.v. I\ Esra 5 : 13; 6 : 31 vergelijkt. Hier wordt aan een zevendaagsche onthouding de belofte verbonden, dat groote dingen geopenbaard zullen worden. Bij de bespreking van deze vasten hebben wij reeds op de groote overeenkomst met de onthouding van Daniël gewezen. Ware het nu voldoende,