is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijke invloeden, die door het gebruik van onrein of heilig voedsel op den menseh zouden kunnen inwerken. Later werd gevast om Jahwe te bewegen rampen, onheil, enz. af te wenden. In het Jodendom eindelijk werd telkens slechts gevast met het reehtstreeksch of zijdelingsch streven uiterlijke gunstbewijzen van de godheid te ervaren. Dit zou evenwel anders worden. Wij hebben gezien, hoe het groote geloofsvertrouwen der psalmisten vaak wordt geschokt door het uitblijven der uiterlijke zegeningen op hunne diepe verootmoediging. Het \ ele vasten, hoewel bedoeld als teeken van hunne liefde tot God, heeft niet de verwachte uitwerking. De vromen worden niet door hun god verhoogd. Maar evenals nu de diep religieuze zin, het innig godsvertrouwen der psalmisten reeds vooruitwijst op een hongeren vorm van godsvereering, zoo wordt ook in het veelvuldig vasten der psalmisten de nieuwe vorm aangekondigd, waarin de ritus in de toekomst zal optreden. In de Psalmen is de godsdienst op weg los te u orden \an de uiterlijkheden en zich te verinnerlijken. Op dezelfde wijze ligt in het feit. dat het vele gestrenge vasten onbevredigd laat, de aankondiging, dat men weldra niet meer zal vasten 0111 bescherming, hulp of zegen der godheid, maar ter bevordering van het geestelijk leven, ter ondersteuning van het gebed om geestelijk heil.

Dat de aangeduide verandering van de strekking van het vasten wordt veroorzaakt door de veelvuldige gestrenge toepassing der onthouding, moge het volgende duidelijk maken.

Het betrekkelijk diepgaand verschil tusschen het herhaaldelijk vasten om eindig voordeel door de Joden en de Christelijke onthouding, die versterking van geestelijk heil bedoelt, wordt vereffend door de beteekenis van het vasten in een tusschenliggende groep gegevens. Eerst deze maakt de voortgezette ontwikkeling van den ritus begrijpelijk.

In het algemeen op de Psalmdichting volgend en aan het ( hristendom voorafgaand, vormt de Apocalyptiek in zekeren